.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
دولت اسلامي موردنظر دکتراحمدي نژاد
مجتبي زارعي
دولت اسلامي موردنظر دکتراحمدي نژاد

رييس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري گفت : دولت اسلامي مورد نظر دکتر احمدي نژاد و دولت نهم، توجه به زيست بوم فکري و تاريخي ايرانيان است. گو اينکه اين زيست بوم، دين و دولت ، هويت ملّي، علم و دين و ساحت نظر و عمل را متّحد و بر شالوده اسلام هدفگذاري مي کند.

" دکتر مجتبي زارعي " که در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا سخن مي گفت ضمن اعلام اين مطلب افزود: مقام معظم رهبري در بسياري از بيانات و رهنمودهاي ارزشمند و راهگشاي شان ، دولت نهم و شعارهايش را ابتناء يافته بر خاستگاه انقلاب اسلامي و از تبار و شجره اي " بومي " معرفي کرده اند .
رييس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري با اشاره به بخشي ديگر از بيانات مقام معظم رهبري تاکيد کرد: اکنون زمان آن رسيده که در خاستگاهها و لوازم دولت اسلامي تفکر و انديشه کنيم همانطور که مقام معظم رهبري ، اين راهبرد را در سالهاي ماقبل دولت نهم نيز در چهار مرحلة انقلاب اسلامي ،نظام اسلامي ، دولت اسلامي و کشور اسلامي ، قابل حصول معرفي کرده بودند.
دکتر زارعي افزود: رهبر معظم انقلاب در يکي از سخنراني هاي خودشان فرمودند ، " يکي از شعارهاي خوبي که آقاي رييس جمهور، هم در دورة انتخابات، هم بعد از آن تکرار کردند، مسألة "دولت اسلامي" است. من به اين موضوع در نماز جمعه اشاره اي کردم. بايد قدري بيشتر اين مفهوم را بشکافيم. نظام اسلامي پس از انقلاب اسلامي تشکيل شد. از همان اوان کار، تلاش براي تشکيل دولت اسلامي شروع شد. بعضي ها مي گويند شما بعد از 27 سال مي خواهيد دولت اسلامي تشکيل دهيد؟ نه، تلاش و اقدام براي تشکيل دولت اسلامي از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خيز داشته؛ پيشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهايي موفق بوديم، در برهه اي موفق نبوديم. بعضي از ماها وسط راه پايمان لرزيد؛ بعضي از ماها در اصل هدف مردد شديم؛ بعضي از ماها نتوانستيم خود را نگه داريم؛ دلبستة رفتارهاي طاغوتي شديم. بنابراين اسم ما دولت اسلامي باشد، کافي نيست؛ بايد عمل و جهت گيري ما اسلامي باشد."
زارعي در پاسخ به اين سوال که " دولت بومي به چگونه ساختار و تفکري در عمل و نظر اطلاق مي شود؟ " ، گفت : به نظر مي رسد دولتها هريک به زيست بوم خود و به تبار و شجرة فرهنگي خويش تعلق دارند. از اين رو دولت هاي منبعث از کاپيتاليسم و سوسياليسم، فاقد مشروعيتِ تعميمي و شموليت به ابناي بشر هستند. چه اين که دولت مدرن، اعمّ از اين که کمونيستي بوده يا از سنخ دموکراسي ليبرال باشد؛ مأخوذ از نگرشي خاص به انسان و هستي است.
رييس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تصريح کرد: انقلاب اسلامي ايران و تفکر امام خميني (رضوان الله عليه) ره آموز چنين تفکري است. زيرا نقطة آرماني انقلاب اسلامي و منتهاي تفکر معمار نظام اسلامي در عهد جديد، عبور از سکولاريتة دولت و تشکيل دولتي " اسلامي " بوده است.
دکترزارعي افزود: ناگفته پيداست که علّت امکان ، ضرورت و خواستي که به مقتضاي خويش با افت و خيزهاي فراواني در ايران روبه رو بوده است ، به ذات معناگرا در هويت ملّي اين سرزمين بر مي گردد. چه اين که زيست بوم ايرانيان با آنچه در دولت مدرن محقق شده ، متفاوت است. در آنجا «دين» و «دولت» دو امر معارض و وحدت ناپذير به شمار آمده و در مباينتي آشکار قرار دارند امّا در اينجا شريعت، خود ملاک و مناط تأسيس و مشروعيت دولتها است .
وي ادامه داد: در آنجا «هويت ملّي» و «ناسيوناليسم» در زماني و به صورتي مهندسي شد که خود به مثابة شريعتي نوين مبدّل گرديد، امّا در اينجا ، ايراني، ذات هويت ملّي خويش را براساس اسلام طرح بندي کرده و ايرانيت خويش را با اسلام ممزوج ساخته است.
دکترزارعي نتيجه گيري کرد: بنابراين ظهور و بروز دولت هاي مدرن و دولت اسلامي ، خود مبشّر نگره هاي مخصوص به خويش در تفسير انسان و هستي است . در اين صورت عبور از تحيّر و سرگشتگي در تأسيس و به خصوص مهندسي دولت اسلامي- ايراني و اعتقاد و التزام عملي به خودباوري به مفهوم برخورداري از «خلوص ايدئولوژيک» و «انسجام نظري» در تحقق آن از پيش نيازهاي ضروري در اين راه خواهد بود.
وي در يادآوري مباني گفتماني و مولفه هاي انديشه اي دکتر احمدي نژاد ادامه داد: ضرورت تحقق جامعه اسوه در چشم انداز آرماني مدينةالنبي(ص)، کنش سياسي مبتني بر مشي علوي، سازندگي و توسعه مبتني بر آموزه هاي اسلامي، مهرورزي، معنويت گرايي، پرهيز از کاربست تئوريهاي وارداتي در اداره و برنامه ريزي کشور و … از مؤلفه هايي است که رويکرد متمايز دولت اسلامي را در امور اجرايي کشور با برخي دولتهاي پيشين شکل مي دهد.
وي تبيين مباني نظري دولت اسلامي را با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري از ضرورت هاي مقطع کنوني دانست و در توضيح آن گفت :مرکز " پژوهش و اسناد رياست جمهوري " زير مجموعه معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهوري فعاليت مي کند و با توجه به غني بودن مباني نظري دولت نهم و نيز تاکيد دولت بر ادبيات "دولت اسلامي" ، يکي از وظايف معاونت پژوهشي مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري ، فراهم کردن بستر مناسب براي فعاليت پژوهشگران و مؤسسات تحقيقاتي است که علاقه مند به فعاليت پژوهشي در زمينه مباني دولت اسلامي و نيز نظريات دکتر احمدي نژاد هستند.
از رييس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري سوال شد که در چنين شرايطي ، اين مرکز پژوهشي چه اقداماتي در راستاي تدوين مباني و مولفه هاي دولت اسلامي و دولت نهم به اجرا گذاشته است ؟
دکتر زارعي در پاسخ گفت : " مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري از سال گذشته تاکنون 40 گزارش تخصصي را با نام "گزارش جمهور" به عنوان ضميمه هاي فصلنامه اين مرکز با موضوعات مختلف همچون "حکمت صدرايي و ديالکتيک سقراطي رييس جمهور در پيروزي نهضت ملي هسته اي ايران، گفتمان شرق شناسي ، شالوده تقابل غربيان با نهضت ملي هسته¬اي ايران، مولفه هاي کارآمدي سياست خارجي دولت نهم، سهام عدالت؛ ماهيت و سياست¬ها، گذار دولت نهم از سطح سياست به فرهنگ در روابط ايران و اعراب، اولويتهاي علمي-پژوهشي در صنعت هسته اي کشور و تهديدات نرم، الگوي تقابل استراتژيک ايالات متحده آمريکا در برابر ايران " منتشر کرده است .
وي همچنين اظهارداشت: در راستاي تدوين مباني و مؤلفه هاي دولت اسلامي و دولت نهم ، گروههاي مختلف دانشجويي، مؤسسات پژوهشي و بعضي از صاحبنظران حوزه و دانشگاه تاکنون زحمات زيادي را در تدوين آراي رئيس جمهوري متقبل شده اند که هم اکنون توسط مرکز پژوهش و اسناد تحت بررسي است.
از رييس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در خصوص آثار در دست انتشار اين مرکز سووال شد و وي ، تدوين و انتشار کتاب " نظرية مهدويت و صلح کل " (گفتارهايي از دکتر محمود احمدي نژاد در حوزة مهدويت) را از جمله آثاري نام برد که طي هفته آينده از سوي مؤسسة آيندة روشن در قم (پژوهشکدة مهدويت) چاپ و منتشرخواهد شد.
زارعي افزود: علاوه بر اين ، کتابهاي تدوين شده اي همچون " سراج منير، گفتارهايي از دکتر محمود احمدي نژاد در بعثت وخاتميت پيامبر(ص) " ، " مؤلفه هاي اقتصاد اسلامي- ايراني در آراي رييس جمهور"، " نهضت ملّي هسته اي در ايران " ، " ضرورت ها و همبستگي عدالت و توسعه يافتگي در ايران (گفتارهايي از دکتر محمود احمدي نژاد پيرامون موانع توسعة ايران)" ، " ديپلماسي نامه ها (نامه هاي رئيس جمهوري اسلامي ايران به سران کشورها، پاپ بنديکت شانزدهم (رهبر کاتوليک هاي جهان) و مادر آمريکايي" ،" پاسخ رئيس جمهوري اسلامي ايران به نامه هاي دانش آموزان مدرسة آمريکايي کوانتين ايالت آريزونا " ، " دولت نهم در کلام مقام معظم رهبري" ، " ماهيت و بازتابهاي نظام سلطة جهاني" و " زن و خانواده در عصر جديد"، حداکثر تا پايان مهرماه امسال روانه بازار نشر خواهند شد.
رييس مرکز پژوهش رياست جمهوري از ديگر محصولات فرهنگي اين مرکز که در آينده اي نزديک در سطح جامعه منتشر مي شود ، به " مباني نظري و مؤلفه هاي فکري رئيس جمهور" اشاره کرد که با همکاري مرکز مطالعات فلسطين ، پيرامون بازخواني پروندة صهيونيسم و اسطورة متزلزل هولوکاست ، تهيه و تا پايان شهريور ماه روانة بازار نشر خواهد شد.
به گفته دکتر زارعي ،" دانشنامه دولت نهم (مجموعه اي ازمباني، ادبيات و دانش واژه هاي اختصاصي دولت نهم )، مؤلفه هاي پايدار سياست خارجي ، عبور از انحصار در عرصة نيروي انساني در قوة مجريه ، ادبيات پايداري و مقاومت ، مباني و مؤلفه هاي نظام انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر آراي دکتر احمدي نژاد ، انديشه هاي سياسي دکتر احمدي نژاد ، مجموعة چهار جلدي ازخلاصة آراء رييس جمهوري ، مصاحبه ها و پيام هاي دکتر احمدي نژاد ، هم انديشي اقتصاددانان با رييس جمهوري ، مجموعه مقالات و پژوهشهاي منتشرة داخلي و خارجي مرتبط با دولت نهم ( نمايه دولت نهم ) و فراز و فرود تفنگداران متجاوز انگليسي در آبهاي سرزميني" از ديگر کتابهاي در دست انتشار مرکز پژوهش رياست جمهوري است .
وي همچنين به بخشي از فعاليت ها با همکاري دو تشکل دانشجويي اشاره کرد که از آن جمله ترجمه و چاپ کتابهاي" احمدي نجاد رجل في قلب العاصفه" (احمدي نژاد، مردي در دل طوفان) نوشتة عادل الجوجوي چاپ مؤسسة دارالکتاب العربي (دمشق قاهره) و"احمدي نژاد و الثوره العالميه المقبله" (احمدي نژاد و انقلاب آيندة جهاني) نوشتة شادي فقيه است که توسط مؤسسه دارالعلم للدراسات (بيروت) به چاپ رسيده است .
" فرهنگ، تمدن و مؤلفه هاي هويت ملّي در آراي دکتر احمدي نژاد ، بازتابهاي داخلي و خارجي سفر وي به مجمع عمومي سازمان ملل و دانشگاه کلمبيا و ترجمة عربي و اندونزيايي کتابهاي تجلّي گفتارحق در نيويورک (مجموعه سخنراني هاي دکتر احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل، دانشگاه کلمبيا و …) و گفتار در روش ايرانيان (نامه هاي شهروندان آمريکايي به رئيس جمهوري اسلامي ايران پس از واقعة کلمبيا)" از ديگر آثار تهيه شده در مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري است .
مدير مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در بخش ديگري از اين گفت وگو ضمن اشاره به انتشار فصلنامه " نامه دولت اسلامي " که تاکنون يک شماره از آن منتشر شده ، گفت :" دولت اسلامي و باز توليد فرهنگ بومي " ، دومين شمارة فصلنامة نامة دولت اسلامي است که با انتشار آن در هفته آينده ، زمينه ها و بسترهاي کارآمد و غني فرهنگ و هويت ايراني براي توليد معرفت و دانش در حوزه هاي فرهنگ و سياست و اقتصاد مورد بحث و بررسي علمي و پژوهشي قرار مي گيرد.
دکترزارعي ، همچنين در خصوص فعاليت هاي فصلنامه " نامه دولت اسلامي"، نويد داد که در شماره هاي آينده فصلنامه ، مقالات و پژوهش هاي صاحبنظران در حوزه هايي خاص همچون " دولت اسلامي و طرح توسعة اسلامي- ايراني" ، "دولت اسلامي و عدالت گرايي" ، "دولت اسلامي و اصولگرايي" ، "دولت اسلامي و هويت ملّي" ، " دولت اسلامي و اقتصاد اسلامي " به جامعة علمي کشور ارايه مي شود.
به گفته دکتر زارعي ، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در بخش انتشارات جديد خود ، گزارشهاي تخصصي با عنوان "دولت بومي؛ هويت و کارآمدي (بررسي آراء و گفتارهاي دکتر محمود احمدي نژاد پيرامون قوة مجريه در ايران)" و "ضرورت ها و راهبردهاي رويش نيروي انساني در دولت اسلامي، از سوي آيت الله کعبي ( که در چشم انداز آراي دکتر احمدي نژاد تهيه و تنظيم شده است) " را تهيه کرده که هفتة جاري منتشر خواهد شد.
وي افزود: گزارش هايي تحت عناوين " پيشنهادات راهبردي رييس جمهوري اسلامي ايران در کنفرانس امنيت غذايي در اجلاس اخير فائو ، سياست ها و دستاوردهاي دولت نهم در بخش بورس ، دستاوردهاي اجلاس اخير جنبش عدم تعهد در تهران ، مؤلفه هاي آمايش سرزمين اسلامي- ايراني دولت نهم در سفرهاي استاني(استان قم) ، پيوست فرهنگي طرح تحول اقتصادي کشور ، راهنماي عمل بخشداران ، فرمانداران و استانداران در دولت اسلامي ، مهدويت و تجلّي ولايت تکويني در عالم" از ديگر توليدات مرکز پژوهش رياست جمهوري است که مقرر شده در ضميمة شماره هاي آينده فصلنامه به چاپ برسند.
از مدير مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در خصوص برنامه هاي آينده اين مرکز سووال شد و وي در پاسخ ، تدوين و انتشار 21 عنوان کتاب سند ( قريب به 40 جلد ) را تا پايان امسال و حداکثر تا آغاز سال 1388 را اعلام کرد.
وي افزود: تهيه و انتشار کتبي تحت عناوين " اسنادي از صهيونيسم و روابط ايران و اسراييل در دورة پهلوي ، اسنادي از مطبوعات در دوره پهلوي ، اسنادي از انرژي اتمي در ايران، اسنادي از مهاجرت در دوره پهلوي ، اسنادي از تجدد و هويت سازي فرهنگي در دوره پهلوي ،اسنادي از تحولات سازمان برنامه و بودجه در دوره پهلوي و جمهوري اسلامي ، اسنادي از نفت در دوره پهلوي ،اسنادي از فعاليت نيروهاي مذهبي در دهه 1330 ،اسنادي از تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران از ملي شدن صنعت نفت تا کودتاي 28 مرداد 1332 و اسنادي از لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي " ، در برنامه کاري اين مرکز است .
" اسنادي از قيام پانزده خرداد و نهضت امام خميني ، آژانس بين المللي انرژي اتمي و موضوع هسته اي ايران ،اسنادي از تحولات سياسي و اجتماعي عشاير در دوره پهلوي ،اسنادي از روابط ايران و انگليس در دوره پهلوي ، اسنادي از مداخلة بيگانگان در کردستان در دوره پهلوي ،اسنادي از روابط ايران و عراق در دوره پهلوي ،اسنادي از تحولات سياسي و اجتماعي آذربايجان در دوره پهلوي ، اسنادي از پيمانهاي بغداد و سنتو، اسنادي از اجراي برنامه اتحاد لباس و کشف حجاب در دورة پهلوي ، اسنادي از روابط ايران و آمريکا در دوره پهلوي ، اسنادي از برنامه ها و کارنامه دولت اميني" از ديگر کتبي هستند که چاپ و انتشار آنها در دستور کار مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري قرار گرفته است.
وي همچنين افزود : با ايجاد هماهنگي با مؤسسه پژوهشي انقلاب اسلامي ، تمامي اسناد مربوط به دوران رياست جمهوري مقام معظم رهبري در حال ساماندهي و فهرست نويسي منطبق با شاخص هاي علمي سند پژوهشي است .
رييس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در پايان اين گفت وگو ، پژوهش و تدوين برروي اسنادي تحت عنوان " اسناد دارالحکومه " را نيز از جمله فعاليت هاي روزانه مرکز در" معاونت اسنادي " ذکر کرد .
وي در اين ارتباط افزود: اين اسناد تاريخي به ويژه اسنادي که مربوط به دوران پهلوي اول تاکنون مي باشد ، يکي از منحصربه فردترين اسناد در جمهوري اسلامي ايران است که در اختيار مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري مي باشد.
به گفته زارعي ، معاونت اسنادي مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري با ايجاد تعامل و تبادل علمي و پژوهشي با سند پژوهان و مورخين کشور ضمن آنکه در راستاي تحقق اهداف مرکز گام بر مي دارد ، محققان کشورمان را در تامين منابع مکتوب مورد نياز در حوزه سند پژوهشي کشور ياري مي کند.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

نا شناس 7 شهريور 1387

با احترام
مقام معظم رهبری در دیدار با هیات محترم دولت فرمودند :( "مقام معظم رهبری : اما تا مادامى كه قانون، قانون است، حتماً بايستى به آن عمل بشود و به آن اهميت داده بشود. من اين را تأكيد مى‏كنم ".) که اگر حتی دولت محترم با اجرای قانونی موافق هم نباشد ولی موظف به اجرای آن قانون تصویب شده مجلس و شورای نگهبان می باشد . بنابراین خواهشمند است دولت محترم جهت التزام عملی به دستور مقام معظم رهبری ، قانون خدمات دولتی و نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگیان را اجرا فرمایید . ( بن غیرنقدی و .... فرهنگیان را پرداخت کنید . تورم شدید است ) با تشکر و آرزوی توفیق

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.148 seconds.