.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
دوازدهمين تغيير در كابينه احمدي نژاد

در حالي كه بيش از يك ســال از آغـــاز مــســئـــولــيــت طـهـمـاسب مظاهري بـه عـنـوان دومين رئيس كـل بانك مركزي در دولـــت نـهــم نـمــي‌گــذرد، شـايعـات درمـورد پـايـان كــاراو شــــدت گــــرفــتــــه و بــرخــي خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت انـتـصـاب فـرد ديگـري بـه جـاي مـظـاهـري را قـطـعـي مـي‌دانند.
خبرگزاري ايلنا هم ديروز خبري مـخـابـره كـرد كـه نشان مي داد مـجـمـع عـمـومـي بـــانــك‌هــا خـبــر بــركـنـاري يـا كنـاره‌گيـري مـظـاهـري را تاييد كرده است. ‌ ‌
اختلاف نظر مـظاهري با برخي سياست‌هاي اقـتـصـادي و بــانكـي دولت نهم، خـيلــي زودتـراز آنـچـه تـصـور مي‌رفت آشكـار شـد. بـه طوري كه در روزهاي پاياني سال 86 يعني در حالي كه كمتر از 6 ماه از آغاز به كار مظاهري در بـانـك مـركـزي مـي‌گذشت او سياست اعــطـاي تـسـهيلات بــا نــرخ 12 درصـد رامورد انتقاد قرار داد و گفت:ايـن اشتبـاه بـزرگـي است كــه بــانك‌ها از منـابـع 33 درصـدي، تـــسهــيــلات 12 درصدي بدهند اگــر كـسـانـي ايـن اشـتـبـــاه را انـجــام داده‌انــد از سردلسوزي بوده ولي دلسوزي و عـــلاقمندي، از آثــــــار و پـيـامدهاي اشتباه، نمي كاهد.
‌ ‌‌ ‌با آغاز سال 87 اصرار رئيس جمهور و برخي همكاران او در مورد نحوه احتساب نرخ سود بانكي و عدم ابلاغ فوري دسـتور العمل رئيس جمهـور توسط رئيس كل بانك مركزي و همچنين اختلاف نظر شــديــد مـظـاهـري با يـكـــي از مـهم‌تـريـن ســيـاسـت‌هـاي دولـت يــعـنـي بـنـگـاه‌هـاي زودبـازده، وجــود اخـتـلاف عمـيق مـيـان كليـددار بــــانـــك مـــركــزي بــا بــرخــي سياستگذاري‌هاي اصلي دولت و رئيس‌جمهور را نشان داد، تا آنكه در آخـريـن روز از تابستان، ابـتـدا خـبـــرگــزاري فــارس در خـبــري دوپهلو، رفتن مظاهري از بانك مركزي را بر سرزبان‌ها انداخت و پس از آن هم ساير خبرگزاري‌ها، به گمانه زني در خصوص جانشين مــظــاهـري پـرداخـتـنـد و حـتـي برنامه‌هاي او را تشريح كردند.
‌پيش از اين فـرهـاد رهبـر، پــرويــز كــاظمـي، محمـد نـاظمي، ابراهيم شيباني، علـيـرضـا طـهـمـــاسـبـــي، كــاظــم وزيري هـامـانـه،مـحـمود فرشيدي، داوود دانــــــــش جــــعـــفــــــري، مـصــطفـي پورمحمدي و محمد رحـمـتـي كه مسئوليت سازمان مــديــريـت، وزارت رفــاه، وزارت تـعـاون، ريـاسـت بانك مــــركــــزي، وزارت صـنـــايــع، وزارت نفـت، وزارت آمـــــــوزش و پــــــرورش، وزارت اقتصاد، وزارت كـشــور و وزارت راه را بــر عــهــده داشـتـنــد بــا بـــركنـــاري يــا استعفـا از دولــت نـــهــــم جـــــــدا شـــدنـــــد و بـــــا درگــذشــت مــرحــوم كريمي‌راد بر اثر تصادف، غلامحسيـن الهام جـايگزين او شد.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.109 seconds.