.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما تا انتخابات
 

آخرین عناوین
معرفی جاذبه های گردشگری،بناهای تاریخی و فرهنگ و آداب استان مازندران
معرفی جاذبه های گردشگری،بناهای تاریخی و فرهنگ و آداب استان مازندران

استان مازندران با حدود 24 هزار كيلومتر مربع مساحت بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است.

درياي مازندران در شمال، استان تهران، سمنان و قزوين در جنوب و استان‌هاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق آن قرارگرفته است. براساس آخرين تقسيمات كشوري با توجه به تفكيك استان گلستان از استان مازندران، اين استان درحال حاضر با مركزيت ساري داراي 16 شهرستان به نام‌هاي آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، جويبار، چالوس، رامسر، سوادكوه، قائمشهر، گلوگاه، محمودآباد، نكا، نور و نوشهر است و داراي51 شهر،44 بخش، 113 دهستان و 3697 آبادي می‌باشد.

استان مازندران

جغرافياي تاريخي استان

درباره تاريخ باستاني استان مازندران اطلاع زيادي دردست نيست و اساسا وضع اقليمي آن اجازه نمي‌دهد ابنيه وآثار معماري پايدار بمانند. درجلگه هاي ساحلي مازندران آثار معتبري از ادوار قبل از اسلام به دست نيامده وحتي از شهرهاي معتبر صدر اسلام (دوره‎‎ پادشاهان طبرستان وديلم) هم به جز آمل وساري يادگاري بجانمانده است.

بعداز غلبه آريايي‌هاي مهاجم ومهاجرت بوميان، ساكنان جديد پس از مدتها ظاهر زيرفرمان هخامنشيان قرار گرفتند. دركتيبه بيستون سرزمين مازندران به نام پشتخوارگي ودر اوستا پزشخوارگر آمده است وبه نظرميرسدكه مازندران جزو قلمرو اشكانيان بوده است. هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله هاي پادوسبانان، آل باوند و افراسيابيان نام برده شده است كه در طبرستان ياقسمتي ازآن حكومت مي كرده اندو استقلال نسبي داشته اند. مورخان درباره‎ اولين حمله‎ مسلمين به طبرستان وحدت نظرندارند. بنابه قول عده اي ازنويسندگـان درسال 30 هجري قمري ـ زمان خلافت عثمان ـ اولين بار سعد بن عاص حاكم كوفه درصدد فتح طبرستان برآمد و سرانجام سواحل طبرستان، رويان ودماوند رابه تصرف خود درآورد.

درزمان مروان بن محمد(132ـ 126 هـ .ق) آخرين خليفهْ بنـي - اميه ،اهالي طبرستان عليه حكام عرب سربه شورش برداشتند. دردوره‎‎‎ خلافت ابوالعباس سفاح (136 ـ132 هـ .ق ) اولين خليفه عباسي ـ يكي از عاملان وي رهسپار طبرستان شد وبا اهالي آن منطفه از طريق صلح و مدارا كنارآمد، ليكن دردورهْ ـ خلافت ابوجعفر منصور (158 - 136 هـ. ق) دومين خليفه عباسي مردم طبرستان براي چندمين بار سر بـه شورش برداشتند. سرانجام طبرستان كاملاُ تحت اطاعت اعراب درآمده ولي بعد ازآن نيز در سرزمين طبرستان مانند سابق ،مسكوكاتي باخط پهلوي ضرب شد. سرانجام درسال 167 هجري قمري ونداد هرمز لا سلسله مستقلي در طبرستان تاسيس كرد.

درقرن چهارم وپنجم هجري، طبرستان ميدان كشمكش سلسله‎ آل زيار و آل بويه از يك طرف و سامانيان و غزنويان ازطرف ديگر شده بود، اغلب اوقات طبرستان تحت اداره امواي آل زياربود. درسال 426 هجري قمري، سلطان مسعــود غزنـــوي ازطريق گرگان وارد طبرستان شد و صدمات و خسارات جاني و مالي زيادي به اهالي آن سامان وارد آورد. هنوز اين خرابه ـ ها ترميم نشده بود كه طغرل اول مو‎ْسس سلسله سلجوقي به گرگان وطبرستان حمله ورشد ودرسال 606 هجري قمــــري طبرستان ازجمله كبود جامه به دست سلطان محمد خوارزمشاه افتادو اسپهيد كيودجامه به نام ركن الدين كبودجامه و فرزندانش به دست سلطان محمد خوارزمشاه اسير شدند.

زماني كه سلطان محمد خوارزمشاه از نبرد با سپاهيان مغول فــرار مي كرد، ركن الدين، مغولان را به جايگاه سلطان محمد هدايت كردوبه اثر اين خوش خدمتي، از طرف مغولان به حكومت كبود جامه رسيد و سرانجام توسط تيموريان بساط حكمراني آنها نيز برچيده شد. بعد از درگذشت اميرتيمور، ســــادات ـ مرعشي با كسب اجازه از شاهرخ ميرزا (850 – 807 هـ. ق) به مازندران برگشتند و به عنوان باج گزار اين نواحي سلطنت كردند.

سرانجام در زمان سلطنت شاه عباس اول به طور كلي قدرت سادات مرعشي از بين رفت. پس ازبرچيده شدن بساط حكومت ملوك الطوايفي طبرستان كه تا سال 1006 هجري قمري ادامه داشت، اين منطقه تحت نظارت شاه عباس اول و سلاطين بعدي سلسله صفوي تامين قرار گرفت. شاهان صفوي درطول هرسال به كرات به عنوان شكارويا پس ازاحـداث فرح‌آباد جهت استراحت به اين منطقه سفرمي كردند.

نادرشاه افشار براي مقابله بادشمنان به ويژه دشمنان شمالي وروس هـا، درمازندران يك كارخانه كشتي سازي دايركردوبه رونق هرچه بيشتر منطقه افزود. ازدوره فتحعلي شاه قاجار، به منطقه سـر ـ سبز و زيباو دل انگيزمازندران، به عنوان يك منطقه استراحتي ـ تفريحي توجه گرديده و ناصرالدين شاه طي دوسفر دستور تعمير راه ها و كاروان سراها را صادر كرد. دردوران ملطنت پهلوي منطقه مازندران مانند سايرمناطق كشور از راههاي ارتباطي برخوردار شد و به علت شرايط محيطي و آب وهواي معتدل، چشم اندازهاي زببا نزديكي اش به تهران، محل استراحت و تفريح قسمت اعظم مردم كشور شد.

____________________

شهرستان ساري

بافت شهري ساري مركز استان مازندران رابه طوس بن نوذر نسبت مي دهند كه در قرن اول هجري به دست فرخان بن دابويه از ملوك گاوباره تجديد بنا شده است. مسجد بزرگ ساري اولين بنايي بود كه مسلمين توسط ابوالخطيب، نخستين حاكم عباسي طبرستان، در سنه‎ْ 140 هجري قمري احداث كردند و سپس در همان مسجد جامع شهررا نيز بنا كردند. بناي اين مسجد در زمان هارون الرشيد به وسيله يحيي بن يحيي شروع و توسط مازيار بن قارون تمام شد. ساري بعد از اسپهبدان نيز تقريباُ تا به امروز مركز مازندارن بوده است و فرمانروايان طاهري، زيدي و آل باوند تا سال 635 هجري در آنجا حكومت كرده اند. اين شهر در سال 298 هجري توسط اقوامي كه از درياي خزر و سواحل آن هجوم آورده بودند به آتش كشيده شدو در اوايل قرن چهارم در اثر سيل صدمات بسيار ديد و خراب شد.

ساري در زمان سلطان محمد خوارزمشاه و نيز بعد از آن، در حمله مغول آسيب ديد و درزمان مستوفي، شهر تقريبا ويرانه بود. در زمان شاه عباس اول بناهاي مهمي در ساري ساختند. هنگامي كه زنديه طبرستان را فتح كردند مركز طيرستان، از ساري به بارفروش (بابل كنوني) منتقل شد. در دوره آغامحمدخان قاجار (1200 – 1211 هـ.ق) مركز مازندران مجددا از بارفروش به ساري منتقل گرديد. زلزله سال 1220 هـ‌. ق باعث تلفات جاني زيادي شد و شهر بيش از پيش روبه ويراني نهاد. در دوران اخير با عبور راه آهن از كنار شهر و احداث خيابانها و ساختمانهاي دولتي بار ديگر ساري رو به آباداني نهاد و امروزه يكي از شهرهاي زيباي استان مازندران و شمال كشور است.

امامزاده عباس

مراكز ديدني و تاريخي

* مجموعه صفوي فرح آباد
* برج رسكت
* برج سلطان زين العابدين
* پارك جنگلي ميرزا كوچك خان
* پناهگاه حيات وحش دشت ناز
* امامزاده عباس
* بناي امامزاده يحيي

____________________

شهرستان آمل

شهر آمل از شهرهاي بسيار قديمي ايران در استان مازندران است. بعضي از مورخان و جغرافي نويسان سابقه‎ْ آن را به دوره پيشداديان و كيائيان نسبت داده اند. شهر آمل با توجه به اشياء و سكه هايي كه از آن به دست آمده در دوره ساساني پايتخت يامركز آن منطقه بوده است. احتمالا مردم آمل در زمان حكومت مهدي خليفه عباسي، به دين اسلام گرويدند و بعد از آن بناهاي اسلامي در آنجا ساخته شد.

اوايل قرن هفتم حسام الدين اردشير مركزيت را از ساري به آمل آورد و قصر خود را در آنجا برپا داشت. در سال 795 هـ. ق امير تيمور گوركاني آمل و ساري را غارت كرد و فرمان قتل عام ساكنين آن ها را صادر كرد و سه قلعه مهم از جمله ماهان سر را با خاك يكسان كرد. از آن پس آمل روبه ويراني نهاد. آمل جديد در جوار شمال آمل قديم بنا شده است وامروزه يكي از شهرهاي آباد و زيباي شمال ايران به شمار مي رود.

خانه اربابي-گچبري-

مراكز ديدني و تاريخي

* قلعه شاهندشت
* حمام اشرف آمل
* پل دوازده پله
* آرامگاه امامزاده ابراهيم
* امامزاده عبدالله
* چشمه هاي آب گرم آهن يا آب فرنگي
* آب معدني استراباكو
* چشمه آب گرم آب اسك
* آب گرم رينه
* آبشارشاهندشت لاريجان
* درياچه ساهون
* خانه اربابي

____________________

شهرستان بابل

بابل از شهرهايي است كه در دوران اسلامي نيز وجود داشته و به نام هاي مامطيران، مامطير، بارفروش ده، بارفروش وبابل شناخته شده است. اولين نام اين شهر مامطير بود كه در قرن دهم هجري بارفروش ده در محل آن بنا شدو هنگامي كه محمدخالد حاكم آن بود بازار و عمارتي در آن بنا كرد. درسال 160 هـ .ق مازيار بن قارن مسجد جامع آن رابنا نهاد كه شامل مساجد، عمارت، مدارس، دكاكين، سراها، بيوتات و سايه بود.

بارفروش به عنوان مركز تجاري به ويژه در دوره صفوي از رونق، آبادي، وسعت و گستردگي برخوردار شد. شاه عباس اول فرمان داد باغ ارم را در قسمت جنوبي شهر بنا كنند. بابل در زمان فتحعلي شاه قاجار نيز اهميت قابل توجهي پيدا كرد. قبل از انقلاب اكتبر روسيه، بابل از طريق بندر مشهدسر (بابلسر) با كشور روسيه ارتباط تجاري داشت و به يكي از مراكز مهم بازرگاني استان مازندران تبديل شده بود. بابل امروزي شهري آباد و زيباست.

طبيعت بابل

مراكز ديدني و تاريخي

* كاخ بابل
* پل محمدحسن خان
* قعه سلطان محمدطاهر
* امامزاده قاسم

____________________

شهرستان بابلسر

بابلسر در قديم مشهدسر نام داشت. احتمالا اين نام از واقعه شهادت امامزاده ابراهيم ابوجواب ملقب به اطهر، برادر امام رضا (ع) كه در آنجا مدفون است، اخذ شده باشد. شهر فعلي بابلسر بيش از صدسال قدمت دارد و در مصب رودخانه بابل استقرار يافته است. اين شهر در گذشته به عنوان بندرو مركز تجارت ايران و روسيه رونق داشت. هنگامي كه تجارت بين ايران و روسيه رونق داشت. هنگامي كه تجارت بين ايران و روسيه تقليل يافت و بنادر تركمن، نوشهر و انزلي آباد گرديد، بندر بابلسر موقعيت خود را از دست داد، ولي در دوران اخير بيش از نقاط ديگر شمال مورد توجه رضاشاه قرار گرفت و به صورت شهر كوچك، ولي زيبا درآمد كه اكنون يكي از بهترين و زيباترين گردشگاهها و استراحت گاههاي شمال ايران به شمار مي رود.

بابلسر

____________________

شهرستان بهشهر

ناحيه بهشهر كه سابقا خرگوران نام داشت توسط شاه عباس خريداري شد و به دستور وي شهري در آنجا احداث شد. ماده دولت اشرف براي تاريخ بناي اين شهر در سال 1021هجري انتخاب شد و شهر جديد، اشرف البلاد نام گرفت كه اقامتگاه شاه عباس اول در مازندران بود. بعد از احداث شهر، شاه عباس چندين هزار گرجي را به شهر اشرف كوچاند. شاه عباس هرگاه به مازندران مي آمد اشرف را به ديگر نقاط آن ترجيح مي داد. احتمالا اولين گروه نمايندگان سياسي انگلستان در اشرف البلاد به حضور شاه عباس رسيدند.

اشرف البلاد در اثر جنگهاي داخلي حملات تركمن ها، افاغنه و حملات سپاهيان زند صدمات فراوان ديد و به طور مكرر تخريب شد. نادر شاه هنگامي كه اعزام جنگ بالزگي ها بود مدتي را در اين شهر سپري كرد. محمد حسن خان قاجار علاقه زيادي نسبت به آن داشت و غالبا در اين شهر اقامت مي كرد، سكنه اين شهر از اقوام مختلف تشكيل شده بود، ازجمله مهاجران گرجي كه شاه عباس آن ها را از قفقاز كوچانده بود، همچنين گروهي از خانواده هاي طالشي لنگران كه از سواحل درياي خزر آمده بودند و جمعي هم از ثات ها كه يكي از قبايل ايراني بود. بهشهر امروزي، شهري زيبا و جذاب است كه آثار طبيعي و تاريخي فراوان دارد.

رودخانه عباس آباد بهشهر

مراكز ديدني و تاريخي

* كاخ صفي آباد
* عمارت وباغ صفوي
* درياچه عباس آباد

____________________

شهرستان تنكابن

ناحيه تنكابن قبلا جزو گيلان بود و حد شرقي آن به نمك آبرود مي‌رسيد. خرم آباد (شهسوار) حاكم نشين نواحي قشلاقي و دو هزار حاكم نشين ييلاقي آن محسوب مي‌شد. آثار و اشيايي كه در ناحيه كلاردشت و تپه هاي اطراف بر حسب تصادف به دست آمده است، نشان مي دهند كه اين منطقه در دوره هاي گذشته، آباد و از تمدن ويژه اي برخوردار بوده است.

كشتي محلي گيله مرد تنكابن-عكس -امير مسعو سلطان احمدي

تنكابن يا شهسوار در گذشته‌هاي دور رستمدار هم خوانده مي شد. پادوسبانان تا زمان شاه عباس اول حكومت محلي اين منطقه را در اختيار داشتند. از دوران صفويه تا سال 1209 هـ. ق كه آغاز سلطنت آغامحمدخان قاجار است، اين شهر فيض ناميده مي شد. در دوره قاجاري نام آن مجدداُ تنكابن خواندند. پس از سقوط قاجاريه و با روي كارآمدن پهلوي اول نام اين شهر شهسوار و با وقوع انقلاب اسلامي مجدداُ تنكابن شد. تنكابن امروزي شهري آباد و ديدني است كه پارك ملي خشكه داران يكي از مكان‌هاي ديدني اين شهرستان مي‌باشد.

____________________

شهرستان چالوس

چالوس از شهرها ي قديمي استان مازندران است كه در جلگه مياني سواحل درياي خزر واقع شده است. نام اين شهر در گذشته هاي دور سالوس يا شالوس بود كه در پيرامون آن دو شهر كوچك ديگر به نام كبيره و كچه نيز وجود داشته است. بعضي از علماي جغرافيانويس، چالوس را از آبادي هاي طبرستان دانسته اند. محمد بن اويس از امراي دوره تسلط خلفاي عرب ـ به دستور خليفه معتصم به حكمراني چالوس منصوب شد.

محمدبن اويس خود در رويان (قسمتي از طبرستان) استقرار يافت و پسرش احمد را به حكومت چالوس گمارد. شهر چالوس در زمان حمله امير تيمور تخريب شد و سپس تا قرن هاي متمادي به صورت روستايي كوچك درآمد. در دهه اول قرن حاضر (1310) با پشتيباني دولت وقت آرام آرام به صورت شهري سازمان يافته در آمد و امروزه به شهري زيبا با امكانات فراوان جهانگردي تبديل شده است.

پارك جنگلي نمك آبرود

مراكز ديدني و تاريخي

* كاخ اجابت
* كاخ چاي خوران
* آبشاراكاپل
* آبشارهريجان
* پارك جنگلي چالوس
* پارك جنگلي نمك آبرود
* درياچه ولشت
* درياچه سددريوك
* مرداب كندوچال

____________________

شهرستان رامسر

رامسر كه در دامنه جنگل وساحل درياي مازندران در فضايي سرسبز واقع شده است، از شهرهاي قديمي استان مازندران به شمار مي رود. در برخي منابع و متون تاريخي، سابقه و پيشينه آن را حدود ده قرن ذكر كرده اند.

بازار ميوه‌تره‌بار سنتي رامسر

خاندان هاي بزرگي در شهر رامسر مي زيستند كه بيشتر آنها از سادات بودند. رامسر پيش از سال 1310 هـ .ق دهي آباد به نام سخت سر بود. از اين سال به بعد تغييرات مهمي در آن صورت گرفت وهم اكنون اين شهر تاريخي از بهترين تفرج گاههاي شمال ايران به ويژه از ديدگاه مسافران و جهانگردان خارجي است. رامسر شهري مجهز و كاملاُ توريستي است كه آبشاررايج ده قلو يكي از مكان‌هاي ديدني آن مي‌باشد.

____________________

شهرستان سواد كوه

شهرستان سوادكوه كه از تركيب و توسعة فضاهاي روستايي مناطق دره اي و كوهستاني شكل گرفته است، از مناظر زيباي طبيعي، اعتدال آب وهوا و پوشش گياهي انبوه برخوردار است و باتوجه به آثار ديدني و تاريخي پل ورسك، غارهاي مختلف، پل شاپور شيرگاه به يكي از كانون هاي جذب گردشگران تبديل شده است. طبيعت اين شهر كوهستاني و دره اي و بسيار زيباست.

برج لاجيم

مراكز ديدني و تاريخي

* محله قديم آلاشت
* قلعه كنگو
* برج لاجيم
* پل ورسك

____________________

شهرستان قائم‌شهر

نام قديم قائم شهر، علي آباد بود. علي آباد دهي بود كه بقعه اي داشت و زيارت گاه اهالي اطراف بود. اين بقعه تا سال1326 هجري قمري باقي بود، ولي امروزه اثري از آن نيست، قصري از زمان شاه عباس درآن وجود داشت. اين دهكدة قديمي كه با پيوستن آبادي هاي ديگر به آن، به شهر مبدل شد، در سال 1314 هـ .ش شاهي نامگذاري شد، در دوره هاي اخير مورد توجه قرار گرفت و به صورت شهر صنعتي در آمد. در برخي از متون تاريخي بين مسير ساري به آمل از ناحيه اي به نام جمنو يا چمنو نام برده شده است كه گفته مي شود بعداُ به علي آباد، شاهي وفعلاُ به قائم شهر معروف شده است و ظاهراُ قدمت آن به دوران ساساني يا دوران اسپهبدان طبرستان مي رسد.

مراكز ديدني و تاريخي

* درياچه گل پل
* چنارامامزاده يوسف رضا

____________________

شهرستان محمود آباد

محمود آباد در گذشته پيش بندرآمل بود و به عنوان يكي از كانون هاي حمل ونقل كالاهاي تجاري ايران و روسيه ايفاي تقش مي كرد. با توسعة بنادر نوشهر و انزلي از اهميت آن كاسته شد. شهر محمودآباد امروزه يكي از شهرهاي حاشيه اي درياي مازندران است كه از تفرجگاههاي ساحلي مناسب به شمار مي رود. اين شهر به انواع خدمات جهانگردي و گردشگاهي تجهيز شده است كه سواحل درياي خزر از مكان‌هاي ديدني آن محسوب مي‌شود.

____________________

شهرستان نكا

در داده هاي متابع تاريخي و جغرافيايي تا دورة قاجار اطلاع دقيقي دربارة نكا وجود ندارد، ولي در منابع جغرافيا نويسان قرون اوليه اسلامي از شهري به نام مهربان يا ميردان در نزديكي نكا امروزي ياد شده است. نكا امروزي از توسعة محله يا روستاي تاريخ محله در جنب پلي بر روي رودخانه نكا، طي70 سال اخير بوجود آمده است. اين شهر به علت عبور راه آهن سراسري و داشتن راه هاي ارتباطي مناسب، استقرار صنايع چوبي، انبارهاي نفت و نيروگاه عظيم برق، به يكي از كانون هاي توسعه در استان مازندران تبديل شده است. سواحل زيبا دارد و در نزديك شبه جزيرة ميانكاله قرار گرفته است.

تالاب لپو پلنگان

مراكز ديدني و تاريخي

* درياچه استخرپشت
* تالاب لپو پلنگان
* آبمعدني قرمرض

____________________

شهرستان نور

نور در گذشته به سولده معروف بود و ازقديمي ترين شهرهاي مازندران غربي است. وجه تسمية نور منتسب به رود نور است كه به دليل زلالي آب و اتعكاس نور درآن به اين نام خوانده شده است. شهر نور در زمانهاي گذشته به سبب موقعيت طبيعي و سوق الجيشي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است، وجود قلاع و استحكامات متعدد در اين منطقه وكجور، مبين اين ادعا است. نور امروزي شهري زيبا و توسعه يافته است.

خانه نيما يوشيج

مراكز ديدني و تاريخي

* كاخ تميشان
* خانه نيما يوشيج
* قلعه بلده
* آبشارسواسره
* غارپيرزن خالي
* پارك جنگلي نور

____________________

شهرستان نوشهر

نوشهر كه در سابق دهكده اي به نام خواجك يا خواچك بود، به علت وضعيت خاص ساحل و استعداد بندري كه محل رفت و آمد كشتي هاي تجاري بود، مورد توجه خاص حبيب الله خان سردار خلعتبري پدر محمد ولي خان تنكابني قرار گرفت و روي به آباداني گذاشت و به حبيب آباد معروف شد.

در سال 1305 به واسطة تغييرات زيادي كه در سيماي حبيب آباد به وجود آمد ،به ده نو تغيير نام داد و از آن پس با احداث ساختمانها و خيابانهاي نوساز و توسعة شهر همراه با گسترش تاُسيسات متعدد بندري و احداث اسكله در سال 1318 نوشهر ناميده شد.

مراكز ديدني و تاريخي

* پارك جنگلي سي سنگان
* درياچه خضرنبي
* بناي امامزاده طاهرومطهر


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

نا شناس 5 فروردين 1387
10
21
پاسخ
من كاري به بقيه شهرها ندارم ولي در مورد شهر خودم رامسر بايد بگم اين شهر در "سواحل جنوبي درياي كاسپين" قرار دارد نه آنچه كه در مقاله آمده است.
بهداد رحيمي 15 فروردين 1387
18
9
پاسخ
سلام خسته نباشيد نمي دانم از كدام منبع جهت معرفي اثار تاريخي و اماكن تفريحي گردشگري استفاده كرده ايد كه به عنوان مثال در سوادكوه هيچ اسمي از درياچه شورمست يكي از درياچه هاي طبيعي كشور كه طرفداران زيادي در سطح استان وكشور دارد نبرده ايد .فقط در روز 13 نوروز ميزبان بالغ بر3000نفر گردشگر بوده است.
بهداد رحيمي 15 فروردين 1387
9
4
پاسخ
باعرض پوزش وسلام مجدد نظرات خوانندگان فقط در ستون مورد نظر درج مي شود ؟يا اينكه توجهي به نظرات كرده وترتيب اثري در موارد اشاره شده خواهيد داد؟
نا شناس 22 فروردين 1387
9
7
پاسخ
چرا شهرهای ساری بابل وامل را انقدر گنده نشان میدهید گویا که مازندران فقط در این 3 شهر خلاصه شده است ولی شهرهای دیگر را با ذکر 3 مرکر دیدنی کفایت می کنید منطقه کجور که الحق والاانصاف دیار فراموش شده است مگر جاهای دیدنی کم دار د یکسر به پول بزنید ببینید دیو چشمه را وصد انجیلی را وامامزاده علی را ودیگر روستاهای کجور را.
عبدالناصرکاظمی ثابت 25 فروردين 1387
10
7
پاسخ
چرا از شهر رویان و جاذبه های آن نامی برده نشده ؟
سيدكاظم قريشي 27 فروردين 1387
5
4
پاسخ
بهتر است اطلاعات موجود را به هر يك از شهر ها اضافه وتكميل نماييم تا تخريب مطالب.بهر حال املا نوشته غلط دارد سعي ما در اصلاح وتكميل اطلاعات بهتروبيشتر به مطالب ارايه شده باشداينطور بنظر مي رسد كه بهتر باشد تا حذف مطالب.
باتشكر
ياسر كليج 1 ارديبهشت 1387
7
4
پاسخ
شما برارون و خواهرون دست درد نكنه. اگه ممكن هسه اتا قسمت براي نمايش پوسترهاي امه ولايت بلين. البته خله زحمت بونه ولي خاره.
فداي هرچي شمالي
نا شناس 8 ارديبهشت 1387
2
16
پاسخ
در اينجا هم تبعيض بين شهرهاي شرقي و غربي كاملا مشهود است... به اميد تاسيس استان جديد در غرب مازندران the best in the west
ghobadi 10 ارديبهشت 1387
5
9
پاسخ
چرا از شهرستان جويبار مطلبی مطرح نشد؟
قابل توجه هم استانی های غربی. تبعيض بين شهرهاي شرقي و غربي نيست. بلکه تبعيض بين شهرهای ساری، بابل و امل با ديگر شهرهای استان است. زيرا شهرستان جويبار که در شرق مازندران است نیز از قلم افتاده.
jam 23 خرداد 1387
6
4
پاسخ
چرا از ديدنيهاي رامسر كه در سطح جهان مشهور هستند چيزي ننوشتيد و يا از آبگرمهاي معدني آن؟
چر امامزاده عبدالله روستاي پائين كولاي ساري در هيچ منبعي ذكر نمي شود؟ اين امامزاده بزرگوار داراي شجره نامه مي باشد.
باحال 21 تير 1387
6
3
پاسخ
دست درد نکنه عالی بود
امير حسين حسيني از علمدارمحله بهشهر 2 مرداد 1387
7
5
پاسخ
مازندران ديدنيهاي خيلي قشنگ و زيبايي دارد كه متاسفانه بدليل عدم رسيدگي مسئولين استاني به خصوص سازمان گردشگري به ويژگيهاي تاريخي و طبيعي نتوانسته جايگاه واقعي خود را در سطح كشور خصوصا در بين جهانگردان خارجي ژيدا كند و از اين بابت متاسفيم بعنوان مثال مي توانيم اثر تاريخي و طبيعي بهشهر را نام برد كه با داشتن
رودخانه عباس آباد بهشهرومراكز ديدني و تاريخي (1- كاخ صفي آباد2- عمارت وباغ صفوي3- درياچه عباس آباد و........) خوب روي اين اثر تاريخي و امكاناتي كه براي گردشگران لازم است، كار نشده و تبلبغات كافي جهت جذب گردشگر داخلي وخارجي صورت نگرفته است و تله كابين كه در عباس آباد بهشهر قرار بود ايجاد شود تاكنون اقدامي نشده است اين امكان مي تواند سرمايه هاي خوبي را در بهشهر جذب نمايد .
نكته ديگر اينكه ورودي به عباس آباد از جاده اصلي براساس يك طرح خوب وزيبا تغيير يابد و از اين اوضاع واحوال بايستي خارج شود و بازار چه هاي خوب ساخته و احداث شود .
وجود اماكن زيارتي در بهشهر از جمله امامزاده يوسف ركاوند و بخصوص امامزاده سيد علي در علمدارمحله كه در مسير جاده اصلي بهشهر - گلوگاه واقع شده كه مي تواند مكان زيارتي و جائي براي نماز و استراحت مسافران و مركز فروش محصولات محلي از جمله برنج - ميوه هاي محلي و صنايع دستي مردم منطقه باشد مسافران و گردشگران را در اين منطقه جذب نمود و سرمايه هاي قابل ملاحظه اي را از مسافران بين راهي كه به مشهد مقدس و جاهاي ديگر سفر مي كنند در منطقه تزريق كرد و افراد بيكاري مشغول بكار خواهند .
امير حسين حسيني از علمدارمحله بهشهر 2 مرداد 1387
3
2
پاسخ
لطف كنيد صفحه اي طراحي كنيد و از كاربران بخواهيد كه چكار كنيم مازندران جايگاه واقعي خود را در سطح كشور و جهان ژيدا كند و مانند اصفهان بتوانيم خوب تبليغ كنيم و از گل و خشت تاريخي خود نان و آبي خوبي در بياوريم .
اينها فقط گل و خشت ما هم گل وخشت داريم و هم طبيعت زيبا كه ناخواسته گردشگران و مسافران تابستاني و نوروزي و .... دلشان براي شهرهاي شمالي ژر مي كشد . فقط احساس مسئوليت مسئولين استاني و هنر نمائي ما را در اين عرصه مي خواهد يا علي بگوييد براي آباداني استان بكوشيد
ریاحی 11 شهريور 1387
3
3
پاسخ
یکی از مناطق خوش آب وهوا در نور روستای ناحیه از توابع بلده است دارای هوای خنک وطبیعت بکر میباشد.
سيد مهرداد يعقوبي جويباري 29 مهر 1387
5
3
پاسخ
اطلاعاتتون مختصر و مفيده . ولي چرا از برخي شهرستانها مثل جويبار هيچ مطلبي نگذاشتيد اگه خواستيد من ميتونم بهتون مطلب و عكس بدم.
maysam 6 فروردين 1388
3
3
پاسخ
به نام خدا
با سلام و ادب
يكي از رسالت هاي مهم رسانه هاي ملي شناساندن اماكن تاريخي و مهم تر از آن ترويج فرهنگ داشتن فضاي سالم آن است . بنده به نوبه خود از همه شما تشكر نموده و از دوستان مي خواهم در راه ارتقاي فرهنگي ايراني تلاش كنند .
مجمع مازندرانيهاي مقيم تهران(مركز) 17 فروردين 1388
1
0
پاسخ
بابت مطالب شما و چاپ نظرات دستتون درد نكنه .خوبه هم ولايتي ها سايت مازرون maazeron با دومين org يا com را هم تماشا ها كنن و ما را هم راهنمايي هاكنن
sahar 18 فروردين 1388
1
2
پاسخ
سلام چرا از جاهای دیدنی و زیبای تنکابن صحبتی نکردید.
جاده 2000و3000که جایی بسیا زیبا و فوق والعاده دل انگیزوهمچنین منطقه ییلاقی نوشا که سالانه صدهه هزار نفر برای تفریح به این مناطق سفر کرده وبا خاطراتی خوب تنکابن را ترک می کنند.
سعيده ملا 21 ارديبهشت 1388
4
1
پاسخ
باسلام واحترام
چه خوب بود مطالبي هم از روستاي ناحيه نور ميگذاشتيد
كه داراي امامزاده اي كه برادر امام رضاست و گرمابه قديمي كه كسي به آن اهميت نمي دهد طبيعت بسيار عالي و كوهستاني و خوش آب و هوا و افراد بسيار كه در گذشته و حال در اين منطقه بوده اند مانند لساني- و ...
روخانه و جيرهاي ديگر كه اگر ببخشيد (ساكنان بي غيرت مهاجر به تهران) بخواهند مي توانند گذشته درخشان آن را براي جهانگردي حتي خارجي ها فراهم آورند اما افسوس كه كسي به فكر زادگاهش نيست .
احمد 29 ارديبهشت 1388
6
1
پاسخ
درود بر تمامي دوستان مازندران بايد مازندران بماند با قدمت 12000 ساله(كشفيات جديد) غار هوتو و كمربند بهشهر تا عروس شهرهاي ايران رامسر.عزيزان من اگر مطلبي از قلم افتاده من از نويسنده محترم تقاضا مي كنم كه از اطلاعات شما بدان افزوده كند. نديدم خوشتر از مازندران جاي الهي خيمه ي ما زن در آن جاي
ايدا 20 تير 1388
3
3
پاسخ
چرادرموردروستاي پل كرات چالوس چيزي ننوشتيد
عموزاد 4 مرداد 1388
2
1
پاسخ
یکی از منطق بسیار زیبا ودیدنی وناشناخته ،روستای مهدیرجه است.وجود چشمه ها ،جنگل زیبا،منظره زیبا که از این روستا دشت جزیره مانکاله وشهر بهشهر بصورت کامل وزیبایی نمایان میباشدامکان سوار شدن پاراگلایدرو...تابحال کسانی که به این روستا سفر کردند از وجود چنین جایی ابراز شگفتی کردندو....
http://mahdiraje.blogfa.com/
جواد 10 شهريور 1388
4
2
پاسخ
خیلی با حالیت. دمتون گرم
نا شناس 29 مهر 1388
2
5
پاسخ
خوب بود ولی امیدوارم بهتر بشه. در مورد بهشهر که چیز زیادی وجود نداره.
نا شناس 29 مهر 1388
3
4
پاسخ
چرا در مورد گلوگاه مطلبی نیست؟
hamid 17 آبان 1388
4
5
پاسخ
دمتون گرم فقط اگه ميشه در مورد مناظر ديدني اطلاعات بيشتري بدين _مثلا عكساشونو نشون بدين و..._البته اگه زحمتي نميشه
fariba sadeghi 24 آبان 1388
3
3
پاسخ
اطلاعات خوبي بود اگه ميشه عكسي از جاهاي ديدني بگذاريد
مهدی 5 آذر 1388
4
2
پاسخ
عاشق شمالم.ولی حیف که کارمندا خیلی وقت گشتن ندارن
افشین 21 آذر 1388
3
3
پاسخ
چرا ئر مورد ناحیه نور مطلبی نیست با این همه منابع غنی طبیعی.با این همه قدمت چندین هزار ساله و امامزاده محمود ع که برادر امام رضا ع میباشد اینجا نیست.ممنون میشم اگه رسیدگی کنید
حمید 2 دي 1388
2
1
پاسخ
خوب است
رضا کمیزی 2 دي 1388
2
1
پاسخ
باسلام
یکی از منطق بسیار زیبا ودیدنی وناشناخته ،روستای کلاروداست وجود چشمه ها ،جنگل زیبا،منظره زیبا که از این روستا بصورت کامل وزیبایی نمایان می باشدامکان و
میوه های فراوانی دارد و چای کوهی و گیاه باریج دارد و ریواس کوهی هم دارد
ادرس این روستا واقع در کسیل یعنی بعداز تونل شماره 9 تابلوی کسیل نصب شده است ومردم هر سال سمنو معروف هم نضری دارنندوتابحال کسانی که به این روستا سفر کردند از وجود چنین جایی ابراز شگفتی کردندو....
محمد 16 دي 1388
1
2
پاسخ
جویبار جا بنوس
نا شناس 18 دي 1388
1
7
پاسخ
به امید جدایی شرق و عرب مارندران و به امید ایجاد استان جالوس
نا شناس 21 دي 1388
3
2
پاسخ
با سلام وخسته نباشید ! عرض شود شهرستان قائم شهر اماکن مذهبی بسیاری دارد شایسته است نامی از آنان برده شود .
محمد 9 بهمن 1388
7
0
پاسخ
به امید یکی بودن و یکی ماندن نه جدا شدن!!!
نه شرقی نه غربی فقط مازندران


نا شناس 20 بهمن 1388
4
7
پاسخ
مازندران فقط ساري نيست. مازندران فقط بابل نيست. مازندران فقط آمل نيست.
شهرهاي ديگري نيز وجود دارند!!!!
پاسخ ها به این نظر
حااتئن 16 ارديبهشت 1393
این خوب امدی داداش منم موافقم نسل امل بابل بایدازریشه زذ
يك هموطن از طبس 23 بهمن 1388
2
2
پاسخ
با سلام
اطلاعات مفيدي در اختيارمان گذاشتيد ولي با توجه به نظرات كاربران كه ظاهرا اكثر آنها مازندراني هستند مطالب كامل نيست
به نظر مي رسد اين صفحه بايد از حالت سكون و يكنواختي در آمده و شكلي پويا و روزآمد به خود بگيرد
منظورم اين است كه با اطلاعات جديدي كه از كاربران شهرهاي مختلف مازندران جمع آوري مي كنيد مرتبا آن را بروز كنيد
موفق باشيد
محمدی 5 اسفند 1388
6
2
پاسخ
باسلام به رامسری های عزیز . هم استانیهای عزیزم ایا با چند تا شهر 40یا 50 هزار نفر جمعیت میشه یک استان تشکیل داد . دوما خیلی دلتا بخواهد که یک مازندرانی باشیدکه اوازه شان در پهلوانی معروفند و غیرت ووووووووووو شما راست میگید فرهنگ و تعصب و غیرت تان بیشتر به رشتیها رفته نه مازنی ها .
نا شناس 12 اسفند 1388
2
1
پاسخ
*از تلاش شما متشکریم امکان تکمیل آن فراهم گردد بهتر است .
رجب 20 اسفند 1388
3
4
پاسخ
باسلام اطلاعات خوبی بود. چرادرمورد گرگان اطلاعاتی ننوشتین.باتشکر
امید 15 فروردين 1389
2
2
پاسخ
با سلام وعرض ادب خدمت همه مازندرانیهای با صفا
قبل از هر چیز لازم میدونم از طرف نویسنده مطالب بالا وکاستی های زیادی که درمورد اکثر شهرهای مازندران به چشم میخوره پوذش بخواهم ، دوستان همه شما حق دارید که در مورد شهرتون اطلاعات بیشتری باشه مثلا به تاریخ ، موقعیت جغرافیایی ، آثار تاریخی ومراکز تفریحی ودیدنی وجاذبه های گردشگری شهرتون اشاره بشه همه اینها مستلزم داشتن اطلاعات عمیق از شهرهای مازندران به طور اخص واستان مازندران وحتی گلستان به طور اعم هست چون گلستان هم مشترکات بسیار زیادی با مازندران داره ودروازه ورود بیگانگان از همین نقطه بوده اما عزیزان بنده به عنوان یک هم استانی میخام بگم همه جای ایران قشنگه ومازندران قشنگتره همه جای مازندران زیباست همه روستاهای مازندران که در دامنه های البرز هستن زیبا تر هستن اما میخام یه چیزه دیگه بگم تا حالا شده از خودمون بپرسیم راز ماندگاری فرهنگ شرق وغرب مازندران وحتی گلستان چی هستش ؟ چرا این زبان ولهجه شیرین نسل به نسل به ما رسیده ، اینکه همه مازندرانیها حتی توی اروپا قابل شناسایی هستن نشان از اصالت ما زندرانیهاست ، اینکه گروه های خونی مشترک توی این سرزمین بیشتر از همه جای دنیاست نشان از یگانگی این سرزمین هستش ، شده از خودمون بپرسیم چرا هر کی میاد تو شهرمون بعد از یه نسل کاملا تغییر میکنه اینا همه از فرهنگ غنی مازندرانه که همه رو تو خودش جذب میکنه حالا اگه وقت کردین یه کم تاریخ سوادکوه رو بخونید ، اما همین قدر بگم تنها جایی که هیچگاه در سیطره بیگانگان قرار نگرفت وحتی بعد فتح مازندران توسط مسلمین وخلفای ستمگر مورد تاخت تاز قرار نگرفت وبا میل خودشون مسلمان شدند سوادکوه هستش پس این منطقه هنوز هم میتونه ناشناخته باشه امه مازندرون راستی بهشته خدا دنیای سر بیته بهشته مازندران ما به راستی وبه یقین بهشتی است که خدا اونو به مانند تاجی رو سر دنیا گذاشته  
امیر 17 فروردين 1389
2
1
پاسخ
اطلا عات خوبی معرفی کردید ولی کاشکی مکانهای معرفی شده با تصویر بودند
نا شناس 18 فروردين 1389
4
1
پاسخ
*با تشکر
در تکمیل به استحضار میرساند 1- معرفی بیشتر جاذبه های از جمله موقعیت دقیق جغرافیایی ( آدرس )و جود عکس 2- معرفی سایر جاذبه ها از جمله طبیعی - شخصیتی - علمی - و ..... 3- معرفی منابع
شهریار 18 فروردين 1389
3
1
پاسخ
سلام به همه هم استانیهای عزیز

من هم به سهم خودم از نویسنده این وب تشکر میکنم وبا نظر شهروند سوادکوهی که با کلامی متین وبزرگوارانه که ارسال داشتند وهمه را به وحدت دعوت کردند موافقم ، اما در معرفی مازندران بیان شده که آثار قبل از اسلام به چشم نمیخوره ، عزیزم یادت نیست که چند سال پیش از تپه باستانی قائم شهر اسکلت آنسانهای قبل از اسلام کشف شده علاوه بر این روستاههای تاریخی در شهرهای مازندران کم نیستند مثلا منطقه باستانی لفور سوادکوه یا خطیر کوه در دامنه های شمالی سوادکوه که در مسیر جاده سوادکوه به گدوک واقع شده همچنین بر اساس مستندات تاریخی نواهی نور وکجور ، منطقه هزار جریب وهمچنین منطقه سوادکوه که در گذشته ها این منطقه از وسعت بیشتری تا کناره های ساحل دریای مازندران امتداد داشته جزیی از این منطقه بودند گواه تاریخ ماندگار مازندران هست عزیزان یادمون باشه روستاهای مازندران بر اساس تاریخ آنها نامگذاری شدند ویا بر اساس اقلیم ویا یک شخصیت اسطوره ای مانند قادیکلا که این نام برگرفته از حضور فرزندان قباد ، کباد یا کواد پادشاه ساسانی که به همین نام روستاهایی در نواهی البرز مرکزی وجود داره ، اما همانطور که همه میدانیم سلسه ای در مازندران حکومت داشتند به نام باوندیان که باو بوسیله مردم طبرستان به حکومت برگزیده شد فرزندان باو به سه شعبه تقسیم شدند وباقی ماجرا که هنوز هم در منطقه سوادکوه نام خانوادگی باوند وجود داره خوبه دوستان بدونند که اولین دولت شیعی تاریخ در استان مازندران بوده ، در نواهی کوهستانی مازندران که بخشی از آن بواسطه ندانم کاریها ویا مصلحت هایی به استانهای هم جوار واگذار شده قلاع ودژه های تاریخی از دوران پیش از اسلام وجود داره که متعلق به تاریخ مازدران هست ووالزاما جهت پاسداری از همین منطقه توسط حاکمان این نواهی به وجود آمدند همانطور که میدانیم مازندارن توسط رشته کوه البرز محصور شده وبرای این منظور هم این استحکامات در مبادی ورودی وگذرگاهها ایجاد شدند نظیر دژهایی که در مناطقی از شهمیرزاد _ دامغان _ دماوند وفیروزکوه همچنین آثار به دست آمده از قبور تاریخی مازندران ویا نواحی که در سالهای گذشته جزیی از مازدران بودند نظیر آثار بدست آمده از گورستان خرند روستای پرور در منطقه پشتکوه مهدی شهر (سنگسر) وگواه قدمت چندین هزار ساله این استان هست واما توصیه بنده به همه کسانی که قصد دارند در محافل عمومی در خصوص استان مازندران صحبتی داشته باشند یا نوشته ای را در معرض دید عموم بگذارند نظیر سایت ها ویا روزنامه ها به این نکته توجه کنند که این استان دارای ویژه گیهای منحصر به فردی است که درکمتر نقطه ای از کشور وحتی دنیا وجود داره ومنابع مأخذ نیز در این خصوص فراوان هست اما دوستان بنده نیز به عنوان یک هم استانی از شهرستان تاریخی سوادکوه دعوت میکنم از همه طبیعت گردان وبه ویژه کوه نوردان که از کوهستانهای بکر این شهرستان که حتما فراوان آمدند مطالب وعکسهای دیدنی خودشون رو بذارن که البته سایت های هم شهریهای گلم در شهرهای شیرگاه - زیراب - پل سفید وآلاشت از این دست مطالب وعکسها فراوان هستش وکمتر سراغ دارم که یک سوادکوهی بگه مازندران فقط سوادکوه ذره ذره خاک استان برای ما عزیز هست همانطور که ایران رو دوست داریم مازندران رو هم دوست داریم وهمانگونه که به مازندرانیها علاقه مندیم به سوادکوهی ها عشق می ورزیم اگه دوستان وقت داشتن حتما از شهرمون بازدید کنند ییلاقات سوادکوه واقعا بی نظیر هست شما بعد از گذر از اولین شهر سوادکوه که شیرگاه باشه از سمت مازندران وارد زیراب که شدید بعد از زیارت فرزند امام موسی کاظم (ع) امام زاده عبدالحق در دوراهی ازادمهر نرسیده به پل سفید وارد جاده ییلاقی می شوید که در روستای لله بند به دوشاخه تقسیم میشه که در مسیر هر دو جاده شاهد مناظر بکر طبیعی خواهید بود ودر مسیر جاده آلاشت پس از دیدن شهر زیبای توریستی الاشت در مسیر کوهستانی به سمت نقطه مرزی سوادکوه به بابل در امام زاده حسن سوادکوه نیز ضمن استفاده از هوای پاک کوهستان از جاذبه های تفریحی طبیعی هم بهره مند میشوید البته در روستاهای منطقه کسلیان زیراب هم میتونید بازدیدی داشته باشید از برج لاجیم روستای لاجیم واز رودخانه کسلیان و روستاههای بکر این نواحی هم دیدن کنید همچنین در شهر پل سفید مناطق دیدنی به همین منوال وجود داره روستاههای سرخ آباد سوادکوه مأمن شیر مرد باوندی هژبر سلطون آخرین جنگاور بازمانده از سلسله باوندی که در اواخر دوره قاجار واوایل دوره پهلوی میزیسته واز محبوبیت بالایی نزد مردم سوادکوه برخوردار هست دیدن کنید
قاسم 21 فروردين 1389
4
3
پاسخ
با عرض سلام و خسته نباشید.ممنون از معرفی شهرهای استان مازندران زیبا.در شهرستان نور بخش بلده روستای بسیار زیبا و بکر به نام ناحیه نور قرار دارد که از نظر طبیعت و آب و هوا نسبت به دیگر روستاهای همجوار خود در رتبه بالایی قرار دارد.خواهشمند است در صورت امکان عکسهای زیبا از طبیعت بهار و تابستان این روستا همراه با کوههای برفی که تا اواسط شهریور نیز برف در سینه دارند تهیه نمایید و به مردم خوب ایران نمایش دهید.
شقايق 17 تير 1389
3
1
پاسخ
lممنون خيلي خيلي به دردم خورد
نا شناس 25 تير 1389
1
3
پاسخ
با سلام راستش مطالب خوب بود ولی من که شمالی نیستم اطلاعتم بیشتر بود مثل طبیعت زیبای جواهرده رامسر.رامسر شهر خیلی زیبایی است در حقش کم لطفی کردید.
نا شناس 6 مرداد 1389
4
1
پاسخ
سلام عالی بود. همین که همت کردی و نوشتی کارت عالی بود.
آخه املای نوشته نشده که غلط نداره. حالا هم دوستان لطف کنند اونایی که اطلاعات زیادی دارن واستون بفرستن تا اطلاعات تکمیل بشه.
دمت گرم
خسته نباشی
حسن 7 مرداد 1389
2
1
پاسخ
دست درد نكنه ممنونم
mahboob 7 مرداد 1389
2
1
پاسخ
سلام خسته نباشید خیلی قشنگ بود اگه از عکس هم استفاده میکردی خیلی زیبا تر میشد. در هر صورت مرسی
علي جوانشيري 3 شهريور 1389
1
1
پاسخ
باسلام فراوران خدمتتون
مي خواستم بپرسم آيا امكانش نيست كه يك نقشه مخصوص موبايل از كل شمال ايران باذكر مراكز تفريحي وديدني ان ارايه فرماييد---ممنونم
علي جوانشيري 3 شهريور 1389
1
1
پاسخ
باسلام فراوران خدمتتون
مي خواستم بپرسم آيا امكانش نيست كه يك نقشه مخصوص موبايل از كل شمال ايران باذكر مراكز تفريحي وديدني ان ارايه فرماييد---ممنونم
ملا 20 شهريور 1389
0
2
پاسخ
سلام
یکی از بهترین وخوش آب وهواترین روستاهای مازندران روستای ناحیه نور است که دارای پیشینه تاریخی وآثار تاریخی قابل توجهی می باشداین روستا دارای موقعیت طبیعی فوق العاده می باشد که تا به ان سفر نکنید باور نخواهید کرد
11800 21 شهريور 1389
2
2
پاسخ
با سلام و خسته نباشید فراوان از مطالب مفیدتون و دوستان عزیز و گرامی که با انتقاداتشون به آشنایی بیشتر مازندران زیبا کمک کردن من آملی هستم اما از ییلاقات آمل چیزی ننوشتن از لاسم، ایرا ، و... که هر کدوم از اونا دارای طبیعتی بسیار بکر و دیدنیه شکارگاههای لاسم حرف اول رو تو مازندران میزنه یا کوه دوبرار لاسم که همه ساله کوهنوردان خارجی زیادی رو به اونجا میکشه بزرگترین خط الراس ایران هم مال دوبرار لاسمه در ضمن جای فوق العاده ای برای اسکیه 40دقیقه تا تهران فاصله داره به همه هموطنان عزیز پیشنهاد میدم برای یک بار هم شده از این کوه دیدن کنین پشیمون نمیشین
سید حسین حسینی 25 شهريور 1389
2
2
پاسخ
تا اونجایی که من میدونم اولین بندر بندر فریدونکنار بود نه بابلسر
نا شناس 2 مهر 1389
3
3
پاسخ
باسلام وگرامیداشت هفته دفاع مقدس ویادوخاطره ده هزار شهیداین استان خوب بودنویسنده یانویسندگان از دلیر مردان این استان یادی می کردن چون همه ما امروز مدیون فداکاری شهدا جانبازان آزادگان وخانواده آنان هستیم
نا شناس 2 مهر 1389
1
3
پاسخ
شهرمن شهسوار
رضا 20 مهر 1389
2
3
پاسخ
سلام سایت خوبیه دستتون درد نکنه ولی چرا از گلستان و گرگان مطلبی نیست؟! قبلا یه معرفی از گلستان بود هر چند خیلی قدیمی بود ولی از نبودنش بهتر بود لطفا ایندفعه جدیدشو بذارید.با تشکر.
علي رياحي نائيجي 11 دي 1389
3
2
پاسخ
سلام .خيلي حال ميكنم درباره ي مازندران مينويسيد اخه من خودم مازندراني ام(روستاي ناحيه نور_نيتل كجور)
فرشاد 12 دي 1389
1
5
پاسخ
با سلام.
تشکر میکنم از اینکه در مورد مازندران نوشتید. ولی کم و کاستی هایی داشت. مثلاً در مورد مرکزیت استان، بیشتر دوران تاریخ آمل به عنوان مرکز ایالت طبرستان بوده است نه ساری. در ضمن نه تنها قدیمی ترین مسجد و مدرسه علمیه استان بلکه یکی از قدیمی ترین مدرسه علمیه کشور در شهر آمل وجود دارد که چندی پیش به دلیل کم توجهی مقداری از آن سوخت که البته خوشبختانه همه آن در آتش نسوخت. اینکه برخی گفتند چرا اینقدر از آمل و بابل و ساری نوشتید. دو شهر دیگر را نمیدانم ولی نوشته های شما حتی 5 درصد از جاذبه های آمل را شامل نمیشد. مثلاً از دریاچه و دشت لار اصلاً اسمی نبردید. یا آبشار امیری. قله دماوند. امامزاده هاشم(ع) آمل. آتشکده آمل. مقبره تاریخی میرزا اقوام الدین مرعشی آملی موسس اولین حکومت علویان ایران در آمل به افتخار مازندران. مقبره تاریخی سید یه تن میرحیدر. مقبره تاریخی امامزاده قاسم. از سه دژ ماهانه سر و دژ قلعه کش و دژ چااوو هیچ اسمی نبردید. از پارک ساحلی آمل هیچ نامی نبردید. از پارک جنگلی میرزا کوچک خان آمل نامی نبردید. از روستای زیبا و تاریخی گزناسرای آمل نامی نبردید. کتیبه شکل شاه. غارهای انسان های اولیه رینه لاریجان. و ..... که نمیتوانم نام همه اینها را بیاورم. درضمن مازندران یکپارچه زیباتر است البته مرکز استانش جای نامناسبی است و اگر به وسط استان یعنی آمل انتقال یابد بهتر است.
بهرام رستمي 21 دي 1389
2
2
پاسخ
ازاينكه استان بايستي معرفي شود خيلي خوب است وليكن معرفي بايستي جامع ومانع باشد -فلذا چنانچه وضعيت فعلي استان از لحاظ اجتماعي -فرهنكي واقتصادي -نوع كويش كار شود عالي ميشود .دستمرزاد
نا شناس 27 دي 1389
3
7
پاسخ
ما رامسريها نميخواهيم با ببو ها هم استاني باشيم مگه زوره
rajabali ghorbantabar 9 فروردين 1390
3
4
پاسخ
متشكر از همكاري جناب عالي .سال نو مبارك
فرشاد راعی 16 فروردين 1390
3
2
پاسخ
خواهش میکنم مازندرانی ها اتحاد خودشونو حفظ کنن و از مدیریت سایت هم میخواهم که توهینی که یک رامسری به فرهنگ خود کرد را از قسمت نظرات حذف کند.
اشکان 23 فروردين 1390
2
2
پاسخ
سلام پس کو آدرسشون؟
نا شناس 11 ارديبهشت 1390
1
5
پاسخ
رامسر به عنوان یک شهر توریستی بین اللمللی چرا اینقدر مظلوم و ضعیف معرفی میشود..
رضا 2 خرداد 1390
1
3
پاسخ
سلام. آخه اين شد معرفي شهرهاي يك استان ؟نه آدرسي ! نه عكسي! نه توضيح جامعي! اونم از رامسر عروس مازندران كه بيوه نشونش دادين. خدا به داد استانمون برسه.
ساداتی لاجیمی 7 تير 1390
2
3
پاسخ
سلام
هم استانی های عزیز درمقابل زیادی خواهی و تجاوز بعضی از مسئولین استان های همجوار و ترسو و بزدلی و بی کفایتی مسولین مازندران فریاد سر دهید و درصورت نیاز وارد عمل شویم تا مازندران از این بیشتر مورد چپاول و غصب و غارت قرار نگیرد.
پیمان 19 تير 1390
4
3
پاسخ
سلام
آقا من تازه این پست رو خوندم ، خدا وکیلی نباید از قله ی دماوند آمل بنویسی ؟!!
، قله ای که نماد ایران هستش ، حتی از اون به عنوان یکی از جاذبه های آمل نامی هم نبردین !!
بابا اضافش کن آقای رمدانی ، خدا وکیلی ظلم به مازندران
دانيال 29 تير 1390
2
3
پاسخ
سلام
ممنون اطلاعات خوبي بود
من عاشق شهراي شمالم چون خدا همه نعمتاشو قشنگياشو به اونجا داده...
دني از مشهد
رضا 3 مرداد 1390
2
5
پاسخ
خلیج همیشه گرگان
پاسخ ها به این نظر
گلستانی 21 مهر 1393
لایک دارنی
مهدي 18 مرداد 1390
2
4
پاسخ
قائمشهر غير از چنار امامزاده يوسف رضا چيز ديگه اي نداشت؟نكنه پل شاپور هم مال ساري هست و ما حاليمون نيست
بهمن کلبادی 19 مرداد 1390
2
3
پاسخ
لطفا قبل از معرفی جاذبه های گردشگری و اماکن طبیعی یا تاریخی. بپرسید انجا اصلا جاده ای دارد ؟ حالا خطر ناک یا مرگبار اونش مهم نیست . اون دیگه بگردن خودشون . دوم اینکه سرویس های بهداشتی چطور ؟منظورم فقط مستراح هست . دوش و حمام و خوابگاه استراحتگاه کمپ و....پیشکش فقط مستراح . تا گردشگران و سیاحان توریست ها مجبور نشن هنوز نیامده عقب گرد کنند. یا با هزار رنج و مرارت توام با خجالت باغات و مزارع اطراف را هدف قرار داده. تا کود پاشی کنند . که البته هرگز دعای صاحب باغ را بدنبال نخواهد داشت .
نا شناس 26 مرداد 1390
3
3
پاسخ
روستاي ناحيه بسيار زيبا وخوش اب وهوا است
مهران نوری 1 شهريور 1390
0
5
پاسخ
حیف منطقه بلده که افتاده تو مازندران...با این همه جاذبه گمنام و بی صاحب
سید 3 شهريور 1390
0
4
پاسخ
به لطف و درایت مسئولان استان مازندران و بهشهر هیچ کس حق بازدرید از بنای تاریخی کاخ صفی آباد را ندارد پس لطفا عنوان دیدنی را حذف و فقط تاریخی را معرفی نمائید به راستی اگر این بنا در اصفهان یا شیراز بود به این صورت در اختیار دیگر نهادها قرار می گرفت .
سید 3 شهريور 1390
1
3
پاسخ
به لطف و درایت مسئولان استان مازندران و بهشهر هیچ کس حق بازدرید از بنای تاریخی کاخ صفی آباد را ندارد پس لطفا عنوان دیدنی را حذف و فقط تاریخی را معرفی نمائید به راستی اگر این بنا در اصفهان یا شیراز بود به این صورت در اختیار دیگر نهادها قرار می گرفت .
نا شناس 25 شهريور 1390
0
4
پاسخ
واقعا بدترين سايتيه كه ديدم,برخلاف اسمش كه وب سايت خبريه,تو نظراتش همه جي از توهين به مسولين و استانهاي هم جوار وجود داره تا تجزيه استاني,الا در مورد خبر
نسیم 5 مهر 1390
2
4
پاسخ
سلام:17ساله که ازدواج کردم واز بهشهر دورم.اما همواره ازاین که یک بهشهری هستم به خودم میبالم .به همشهریهای عزیزم عرض ادب میکنم
فیروزجایی 7 مهر 1390
0
3
پاسخ
این همه مکان دیدنی در بندپی ازجمله حاج شیخ موسی جز بابل نیست فقط شهر بابل مکان دیدنی دارد
حامد 25 مهر 1390
0
5
پاسخ
میخوای بگی که جویبار جز ء شهرستانهای استان نبوده که چیزی دربارش ننوشتی!!
علی 25 مهر 1390
2
1
پاسخ
سلام با تشکر از زحمت شما که این اطلاعات را در این جا قرار دادید ولی دو جا را هم من می خواستم معرفی کنم یکی امامزاده و آبشار گزو واقع در لفور سوادکوه دیگری آبمعدنی ازرو واقع در روستای ازروسر بندپی بابل که هر دو جا واقعا زیبا هستند.
نا شناس 29 مهر 1390
0
1
پاسخ
اطلاعاتی که نوشتید خیلی مختصرهمون چیزای که توسررسیدا زدن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نا شناس 12 آبان 1390
0
1
پاسخ
آدرس ندارن که اینا ..............
ج 16 آبان 1390
0
1
پاسخ
مطالبش عمدتا" کپی شده ناقص از کتب معتبر تاریخی و باستانی مازندران است . نمی دونم چرا تاریخ با این عظمت ایران و مازندران را می خواهند از .....بعد به نسلها و جوانان معرفی کنند. دیگر این بازیها و سیاستها بیرنگ شده و بچه های امروزی حتی فلسفه نفس کشیدن و غذا خوردن را از والدین و بزرگترها جویا می شوند چه برسد به تاریخ تحریف شده ایران . خوهشن نکنید اینکارهارو. بگذارید واقعیات تاریخ سرزمین ایران سینه به سینه به نسلهای بعد برسد. کره جنوبی که تا چندصد سال پیش جزء خاک و نمدن بزرگ چین بوده الان دارد میلیارد میلیارد دلار خرج می کند تا برای خودش تاریخ و تمدن بسازد . حالا بعضی از مورخان و اندیشمندان ..... سعی دارند مارا به این عربهای از همه چا رونده نسبت می دهند. اگر یک جلد از کتابهای سرگذشت زنان و کودکان و دختران ایران را بعد از حمله اعراب بخوانید و غیرت داشته باشید درد دل مرا متوجه می شوید. زنده باد ایران آزاد و سرافراز
نا شناس 22 آبان 1390
1
2
پاسخ
پس میاندرود چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مازنران 8 آذر 1390
3
1
پاسخ
با نه شرقی نه قربی مازندران حال کردم
الهام 18 آذر 1390
0
1
پاسخ
حداقل آدرس هم می نوشتین.
فاطمه حمیدی 22 آذر 1390
0
2
پاسخ
سلام عاشقتونم برادران بسیجی
میرزایی 26 آذر 1390
0
2
پاسخ
چرا بقیه شهرستانهای استان از این لست جا مانده اند؟
میرزایی 26 آذر 1390
0
2
پاسخ
چرا برخی از شهرستانها از لیست حذف شدهاند؟
علي رياحي نائيج 12 دي 1390
2
1
پاسخ
تو رو خدا جو گير نشيد نگيد شرقي و غربي به خدا اوباهت مازندران از بين ميره ...!من خودم اصليتم واسه روستاي ناحيه نور بلده است و لي از اينكه بين مازني ها جدايي بيفته ناراحتم ..مطمئن باشيد با شرقي و غربي شدن مازندران جنگ هاي قبيله اي و طايفه اي بين شرق و غرب پيش مياد( پس نه شرقي نه غربي ) به وبلاگم سر بزنيد www.0122428.blogfa.com
نعمت 2 بهمن 1390
1
1
پاسخ
اگه عكس هم مي ذاشتين به نظرم جذابتر بود در هر صورت ممنون از زحمات شما عزيزان
نا شناس 14 بهمن 1390
2
1
پاسخ
ازشیرازهستم.انگارجنگ بین آذریهاوفارسهابه شما هم رسیده.خجالت بکشید.ازجاهای دیگه ایران مردم به شما میخندن.ولی واقعا بهشت دست شماس و خیلی مردم خوبی دارید.دلم میخاد همیشه به استان شما بیام از شرق تا غربش.
narsis 27 بهمن 1390
5
2
پاسخ
احساس غرور کردم وقتی نوشتهای هم استانی های عزیزم را خوندم و دیدم همه حالت دفاعی دارن نسبت به شهرشون دوست خوبم این من تو هستیم که میتونم مازندران بسازیم پس با این شرایط کسی نمییاد دل سوزی کنه واسه تو که از شهر x هستی یا من که از شاهی هستم چه خوبه همه ما یه اطلاعات دقیق و کامل از شهرمون داشته باشیم و در اختیار بقیه دوستان قرار بدیم و شما سازنده زحمت کش بهتر بود شهر کشی نمیکردید مثلا شاهی خودمون اطلاعات که دادید بسیار محدود بود.عذر خواهی ما رو بپزیرید جناب از ساری وقتی تشریف میبری پایتخت چشمان خوب باز کنید تا شاید به این نوشته 2 خط اضافه شد به امید دیدار
حسن فولادي 3 اسفند 1390
2
1
پاسخ
جاي تاسف دارد كه هنوز مردم مازندران آب معدني سورت منطقه چهاردانگه را كه ثبت ملي هم شده را نشناخته و نامي از آن نمي برند در صورتي كه اين اثر ملي در دنيا بي نظير بوده و فقط يك نمونه ي آن در تركيه قرار دارد.لازم به ياداوري است كه اين اثر ملي بازديد كننده هاي بسياري از استانهاي ديگر و حتي خارجي نيز دارد.
نا شناس 20 اسفند 1390
2
2
پاسخ
سلام ببخشید چرادرمورد خلیل شهرچیزی نیست
مجیدی 26 اسفند 1390
2
1
پاسخ
درشهر گلوگا بخش یانه سر دهستان عشرستاق روستای اهنگرکلا یک بنای تاریخی درحال نابودی است لطفا برسی کنید
م/آ 12 فروردين 1391
2
2
پاسخ
عزیزی که گفته رامسر در جنوب دریای کاسپین هست ، عرضم اینکه سیاحان غربی که به ایران می اومدن ، زیاد آشنائی با مناطق و اسامی آن نداشتند و یه بار که از ارتفاعات قزوین امدن به دامنه شمالی البرز دریای مازندران رو دیدن و چون قزوین به زبونشون نمی اومد کاسپین تلفظ کردند . و از اون به بعد اروپائیهای به اشتباه میگفتند کاسپین . حالا من نه شما دریای مازندران درست تر هست یا قزوین ؟ در مورد خزر بودن یانبودن اسم دریای مازندران هم دلایلی هست که به جاش میشه طرح کرد . توضیحا چیزائی که گفتم بیشتر از تحقیقات جناب آقای دکتر سجادیه بود.
نا شناس 14 فروردين 1391
2
1
پاسخ
salam khob bod
ويشكا 14 فروردين 1391
0
3
پاسخ
همه مازندران آمل و بابل و.. نيست اما معروفيت بيشتري در بين مردم دارند
شهروند 19 ارديبهشت 1391
1
5
پاسخ
شهرستان های تنکابن و رامسر به سرزمین گیلان تعلّق دارند نه مازندران!!!

به امید بازگشت مجدّد تنکابن و رامسر به استان زیبای گیلان
نا شناس 19 ارديبهشت 1391
1
5
پاسخ
به نظر من باید دریای گیلان گفت نه مازندران / یک رامسری
نا شناس 20 ارديبهشت 1391
1
3
پاسخ
فقط تــــــــــــنــــکــــــــا بـــــــــــن
ابوذر 26 ارديبهشت 1391
1
3
پاسخ
اميدواريم كه رامسروشهرهاي مجاور ان استان بشن
نا شناس 28 ارديبهشت 1391
1
5
پاسخ
واقعا برای خودم به عنوان یک شهروند تنکابنی متاسفم که در استان مازندران زندگی می کنم. ایکاش جزو گیلان بودیم
نا شناس 9 خرداد 1391
5
2
پاسخ
ما رودسري ها از طايفه طبرستان با قدمت دوهزار ساله هستيم و از نظر غيرت و تمدن و خوش قلبي و صلح و آرامش بسيار به مازندران نزديكتريم.
نا شناس 9 خرداد 1391
2
1
پاسخ
لطفا اصلاح كنيد،در ساري جنكلي به نام ميرزا كوجك خان نداريم و البته نخواهيم داشت.ساري و مازندران اسطوره هاي بنامي مانند آرش كماندار،مازيار،كارن قارن و .. كه درصورت لزوم از اسامي آنها استفاده ميكنيم. و همجنين اسامي مكان هايي ديدني نظير فرح آباد،4دانكه و 2 دانكه،جاده زيباي كياسر،سد سليمان تنكه،بل تجن رود،تالاب نيلوفر و جشمه سورت... قيد شود.
نا شناس 13 خرداد 1391
1
2
پاسخ
فقط استان جدید غرب مازندران به مرکزیت تنکابن
گيلمازن 9 مرداد 1391
0
4
پاسخ
ما منتظر تصويب استان ساحلي از رودسر تا نوشهر به مركزيت تنكابن هستيم
با ارزوي بهترينها
نا شناس 26 مرداد 1391
4
2
پاسخ
فذاي هر چي بچه شمالي .....................فقط شمالي
نا شناس 8 شهريور 1391
1
2
پاسخ
ممنون از زحمات شما.کاش حد اقل اطلاعات جامعتری ارائه میدادید.شهرستان گلوگاه شرقی ترین مکان استان است که در لیست قطب گردشگری کشور بعنوان بهشت کوچک گمشده جا دارد
پریسا 19 شهريور 1391
1
2
پاسخ
سلام خیلی ممنون مطالب خیلی خوب بود
من اصلاً شمال نمیشناسم فقط آدرس دریا رو میدونم!
نا شناس 16 مهر 1391
1
2
پاسخ
قابل توجه مسئولین محترم استان
خواهشا گزارشی از منطقه نمونه گردشگری روستای جمال الدین کلاء بخش چهاردانگه شهرستان ساری از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به استان گزارشی تهیه کنید اینهمه حضور گردشگر واقعا چه زیر ساختی برای چشمه های معروفش ایجاد نمودند سوابق درخواست ایجاد زیر ساخت در ادارات آب و فاضلاب روستایی - شرکت توزیع برق استان - اداره کل راه و شهرسازی استانو... وجود دارد
یگانه قاسم نژاد 16 مهر 1391
0
2
پاسخ
این رودخانه خیتی زیباست
نا شناس 1 آبان 1391
0
2
پاسخ
جناب آقای مهندس فرزانه مدیر کل محترم میراث فرهنگی و صنایع دستی استان مازندران با سلام لطفا به فکر و ایجاد زیر ساختهای خدماتی راه و برق و جاده و آب و پوشش تلفن همراه منطقه نمونه گردشگری روستای جمال الدین کلاء بخش چهاردانگه شهرستان ساری بخصوص محیط چشمه های زیبایش مثل گت چشمه سر وکلای دره و دینه سر و... باشید این منطقه مظلوم واقع شده است ایام و شبهای تعطیل و... سری به منطقه جنگلی و چشمهای این روستا بزنید ببینید مسافرین و گردشگران با چه مشکلاتی روبرو هستند حتی دستشویی و سرویس بهداشتی و نمازخانه در این فضای زیبا وجود ندارد
آرزو 28 آبان 1391
0
2
پاسخ
سلام.خیلی خوبه.مطالبم خوبه
سارا 9 آذر 1391
0
2
پاسخ
خیلی خوب بو مطالب شما
امیر 11 دي 1391
3
2
پاسخ
کلا استاد تجزیه کردن هستیم. مازندران در حالیکه که از بسیاری از استانهای دیگه کوچکتر بود دو تا استان شد، بهشهر ما سه تا شهرستان شد و شهرهای بزرگ دیگه مازندران هم فکر کنم همچین بلایی سرشون امده. با وجود تمام بی مهری هایی که به شهرهای شرق و غرب مازندران می شه که باعث شده این بالهای مازندران فدای سه شهر بزرگ مرکزی و دعواهای بین اونها بشن ، ذکر یک نکته برای هم استانیهای عزیز لازمه و اون اینکه هر چیزی وقتی قدمت پیدا می کنه ارزشمند می شه و اگر امروز ما به ایرانی بودن خود می نازیم به خاطر یک تمدن و تاریخ بسیار طولانی است در حالیکه قسمتهایی از ایران که از این قلمرو خارج شدند افتخار انتساب و بالیدن به چنین تاریخ و تمدنی رو ندارند.
و حال اینکه مازندران ما بر خلاف این چیزی که در متن امده دارای تاریخ بسیار کهن از دوره غارنشینی دارد. ایجاد استان جدید به این معنا خواهد بود که نسل اتی
شما را با هویت واقعیتان نشناسد و هم چنان که در مورد استان گلستان چنین است.
و با وجود اینکه بسیاری از انها از نژاد مازندرانی هستند ولی به این فرهنگ دیگر شناخته نخواهند شد.
همه دنبال گسترش قلمرو هستند و ما دنبال کوچک کردن ان. عجب!
مهتاب 22 دي 1391
3
2
پاسخ
سلام پدر و مادر من مازندرانی هستند . از مکان های دیدنی شهرستان نور ، کوه پیززن خالی را نام بردید . تا آنجا که من می دانم نام درست آن کوه " پیرزن خنی " یعنی خانه پیرزن است و تا آنجا که ما از بززرگانمان شنیده ایم سالها قبل پسر پیرزتی ، از بالای کوه سقوط می کند و می میرد و از آن پس ، پیرزن به یاد پسرش در آن کوه ساکن شده و تا زمان مرگش همانجا می زیسته. این محل نزدیک روستای ناحیه از توابع بلده نور است
مانا 12 بهمن 1391
3
4
پاسخ
خيلي بي خود بوددددددددددددددددددددددد
amir yoosefi 26 بهمن 1391
2
3
پاسخ
خوب بود ولی وقتی نظر هارو خوندم پشیمون شدم امیدوارم همه مکان هایی که گفتید باشه که عیدو حداقل علاف نشیم
نا شناس 28 بهمن 1391
2
4
پاسخ
سلام نويسنده محترم آيا تاريخ كجور كه سند پر افتخار روز ملي مازندران ، روز پيمان علويان در آن امضا نشده است ؟ آيا شاه ناجر كجور با وجو امام زاده ابراهيم (ع) نبايد جز آثار باستاني قرار گيرد ؟؟؟؟
ک.ذ 18 مهر 1392
4
4
پاسخ
سلام یه خصلت مازنی تهاجمی یودنشونه الان که تو تبریزم بیشتر متوجه شدم من گج نوریم ولی توروخدا باهم نه علیه هم.
الهه 29 بهمن 1392
2
4
پاسخ
خوب بود
نا شناس 7 اسفند 1392
5
4
پاسخ
عجب بابلسر چرا این قدر کم گفتین؟
در ضمن بله دوست عزیز شما هنوز به دنیا نیومده بودی بابلسر بندر بوده نه فری کنار
نا شناس 22 فروردين 1393
6
4
پاسخ
خییییییییلی بدددددددددددددددد بوددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
نا شناس 16 ارديبهشت 1393
2
6
پاسخ
مطمین باشم
amir 4 آذر 1393
5
5
پاسخ
عالي بود
یاسمن 7 آذر 1393
4
6
پاسخ
خوب بود اما به دردم نخورد ممنونم
هرچي 25 دي 1393
6
5
پاسخ
هرچقدر مازندراني ها تو سر هم بزنن اونجايي كه بايد پشت هم ان...
استان ٤فصل بهار، پيراي باحال، جووناي نترس، طبيعت كامل، كوه و جنگل و دريا و چشمه و دشت و آبشار، تاريخ كانل، پل و قلعه و دژ و شهر تاريخي و....
زنده باد مازندران و مازندراني
Manita 14 بهمن 1393
1
2
پاسخ
عالی بود
زینب 11 فروردين 1394
0
3
پاسخ
لطفا اقلیم وشرایط فرهنگی اقتصادی اجتماعی شهر نوشهر هم بزارین ممنونم
نا شناس 4 ارديبهشت 1394
1
1
پاسخ
خوب بود
رامی ح 17 آبان 1394
2
2
پاسخ
درباره مازندان توضیحات کامل داده نشده خیلی عالیست مازندران خواهش میکنم تصحیح کنید
زهرا 8 آذر 1394
4
2
پاسخ
عالی بود مرسی از مطالبتون
نا شناس 2 بهمن 1394
3
2
پاسخ
مطالب تان بسیار سودمند و مفید بود
حشمت 18 بهمن 1394
3
2
پاسخ
دمتون گرم
مهدیس 9 آبان 1395
2
1
پاسخ
سلام . ممنون از مطالب خوبتون
ززز 10 آذر 1396
0
1
پاسخ
سلام
چرا از مکان های زیارتی بابل مسجد محدثین که به دستور امام زما عج ساخته شده نگفتید

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
تصویر روبرو را بصورت لاتین وارد نمایید :
 
working();


« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد


سامانه آموزش آنلاین ویندی