.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما تا انتخابات
 

آخرین عناوین
نگاهي به انتخابات شوراي اسلامي شهر نكا

آغاز سخن

در ايران اسلامي، كشور به شكل نيمه متمركز اداره مي مي شود ، مطابق قانون اساسي دولت بمنظور كاهش بخشي از حجم كارخود، برخي از امور و تصميم گيري نسبتأ وسيع را به واحد هاي محلي كه از آن بعنوان شورا هاي اسلامي ناميده مي شود تفويض اختيارمي كندتا به به امور خاص محلي و اجرايي بپردازد. در اصل يكصدم، فصل هفتم اين قانون ،اختصاص به نهادي به نام شورا دارد.چنانچه آمده است:«براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي، عمراني بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره ي امور هروستا، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.» 1 اين شورا « داراي شئون تصميم گيري ، نظارتي بر اداره امور حوزه خودشان و نيز بعنوان اركان اداره امور هستند و به اداره منطقه خودشان رسيدگي مي كنند.»2

در رابطه با استقلال در تصميم گيري و از جهت كاركردي مي توان گفت از ويژگي هاي مهم شورا «داشتن استقلال حقوقي و اداري است كه به موجب آن مي تواند اختيارات وسيعي داشته باشد »3زيرا شخصيت حقوقي آن مستقل از دولت است.

با توجه به چنين وظيفه خطير و داراي اهميت ، اين مقاله در صدد آن است فرايند انتخابات شوراي شهرنكاكه در تاريخ 29/2/1396 شده است و هفت نفر انتخاب شدندو بناست مسند امور شهر را عهده دار باشند را از لحاظ جامعه شناختي ، شغل ، تحصيلات ،علايق سياسي بررسي نمايد.

كليد واژه : شورا ، انتخابات ، كانديدا ، گروه هاي شغلي

پيشينه

مطابق قانون در شهر نكا چهار دوره انتخابات شوراي شهر برگزار شد كه وضعيت آن بلحاظ ، تعداد كانديدا، زن و مرد، آراي نفر اول ، اخر، تعداد منتخبين اصلي و علي البدل مطابق جدول ذيل بوده است:

 

عنوان دوره

تعداد كانديدا ها

تعداد كانديدا زن

تعداد كانديدا مرد

آراي نفراول

آراي نفرآخر

تعداد منتخبين اصلي

تعداد منتخبين علي البدل

دوره اول 7/12/1377

64

10

54

4363

65

5

2

دوره دوم 9/12/1381

27

1

26

5978

215

5

2

دوره سوم 24/9/1385

37

1

36

5664

111

5

2

دوره چهارم 24/3/1392

47

10

37

7470

201

9

4

 

  

انتخابات سال جاري

اين انتخابات درابتدا 68 نفر از تاريخ 30/12/1395 لغايت 6/1/1396 كه 43نفر ليسانس ، 25 نفر فوق ليسانس و بالاتر ثبت نام نمودند .مطابق برنامه زير اقدامات بعدي بعمل آمد:

، از تاریخ ۹۶/۱/۷ تا ۹۶/۱/۱۶ مراجع چهارگانه در خصوص داوطلبان اعلام نظرنمودند

پس از آن بررسی صلاحیت نامزدها از تاریخ 17/1/96 در فرمانداری ها آغاز شده و تا تاریخ 23/1/96 ادامه داشت.

۹۶/۱/۲۵ تا ۹۶/۱/۳۱، اعلام نظر هیئت نظارت

۹۶/۲/۲، اعلام ردصلاحیت ها

۹۶/۲/۳ تا ۹۶/۲/۳، شکایت داوطلبین ردصلاحیت شده

۹۶/۲/۱۷، اعلام نظر قطعی رد صلاحیت ها

النهايه ضمن استعلام ازمنابع چهار گانه و انصراف تعدادي از كانديداها 39 نفر كه 3 نفر زن و 36نفر مرد بودند آماده براي رقابت شدند كه تبليغات خود را از تاريخ 21/2/1396 لغايت 27/2/1396 انجام دادند.

 

علايق سياسي (گمانه زني) كانديدا ها در انتخابات شوراي شهر نكا (نفر)

 

اصول گرا

اصلاح طلب

مستقل گرايش به اصول گرايي

مستقل گرايش به اصلاح طلبي

مستقل

جمع

13

6

2

3

15

39

 

 

 

 


هرچند آمار گرايش سياسي نامزدها براساس شنيده هاو گمانه زني است ليكن آنچه از آن مي توان استنباط نمود اين است كه بشترين نامزده ها بصورت مستقل به تعداد 15 نفر و بعد از آن اصولگراها 13 نفر كانديدا داشتند.

دراين انتخابات براي نامزدها تقريبأ 7 تا 100 ميليون تومان هزينه مالي در برداشته است اين هزينه شامل تهيه اطلاعيه ، پوستر و بنر ، اجاره مكان ستاد، مواد غذايي ، پيامك مركزي، تلگرام ، ايناستگرام ، اياب و ذهاب ، و 000 بوده است از مجموع نامزدها يك نفر ستاد تبليغات نداشت

 

 

آمار تعداد كانديداها و آرا مأخوذه در انتخابات 29/2/1396

عنوان دوره

تعداد كانديدا ها

تعداد كانديدا زن

تعداد كانديدا مرد

آراي نفراول

آراي نفرآخر

تعداد منتخبين اصلي

تعداد منتخبين علي البدل

دوره پنجم 29/2/1396

39

3

36

7002

436

7

4

دراين انتخابات خانم ها 3 كانديدا و مردها 36 كانديدا داشتنند با وجود تعداد كم نامزد خانم ها ، 2نفر آنان موفق شدند رتبه دوم و ششم آرا مأخوذه را بدست آورند وجز شوراي شهر شوند

 

آمارنامزدها بر اساس مشاغل

استاد و مدرس دانشگاه

شغل آزاد مهندسي و كاسب

آموزش و پرورش

جهاد كشاورزي

استانداري و شهرداري

شركت سيمان

وكيل دادگستري

مخابرات

بهزيستي

ساير

جمع

3

17

6

1

2

1

2

1

1

5

39

    

بيشترين نامزده به تعداد 17 نفرمشاغل آزاد و كاسب بودند كه تعداد 5 نفر آنان توانستند آرا مورد نياز را كسب نمايند .

و بعد از آن آموزش و پروش كه تعداد 6 نامزد داشت يك نفر از آنان به شورا شهر راه يافت . همچنين تعداد 3 نفر از نامزدها از اساتيد و مدرسان دانشگاه بودند كه يك نفر از اساتيد بارتبه چهارم توانست آرا مور نيازرا بدست آورد

 

علايق سياسي (گمانه زني) منتخبين شوراي شهر نكا (نفر) درانتخابات 29/2/1396

 

اصول گرا

اصلاح طلب

مستقل گرايش به اصول گرايي

مستقل گرايش به اصلاح طلبي

مستقل

جمع

3

0

1

2

1

7

 

 

 

 

 

سرانجام در تاريخ 29/2/1396 انتخابات شوراي اسلامي شهر نكا برگزار شد كه 4 نفر با مدرك تحصيلي كارشناسي ، 2نفر كار شناس ارشد و 1 نفر دكترا بالاترين آراي را بدست آوردند بيشترين منتخبين از جهت گرايش فكري به تعداد 3نفر از اصولگرا و و از اصلاح طلبان نتوانستند آرا مورد نياز را بدست آورنداما ازمستقل متمايل به اصلاح طلب دونفر موفق شدند به شوراي شهر راه يابند.

 

نتيجه گيري :

چندين عوامل در موفقيت كانديداها موثر بوده است و آن عبارتند از :

الف) شيوه تبليغات:

- در اين دوره بر خلاف دوره هاي قبلي استفاده از فنآوري اطلاعات همان شبكه اجتماعي تلگرام ، ايناستگرام و 000 در شناسيي نامزدها نقش تآثير گذار داشت

- سخنراني كانديدا ها و و نخبگان هوادار در جلوي ستادهاي انتخاباتي جلوه گر بود

ب) شغل:

- مهمترين شغل مورد پسند مردم مهندسي و استاد دانشگاه ( عضو هيآت علمي ) بود چنانچه توجه شود رتبه 1، و 3 و4 اشخاصي كه داراي اين شغل بودند بشترين آرا را كسب نمودند.

پ): جنسيت:

- تعداد كانديدا خانم ها تقريبأ 5/7 درصد (3نفر)از كل كانديدا ها ( 39نفر) بود از طرفي 50 درصد (30000نفر) از كل جمعيت (60000) شهر نكا را خانم ها تشكيل مي دهند بنظرمي رسد تعصب جنسيت در چگونگي ميزان رأي آوري نقش موثر داشت چنانچه 2نفر از خانم ها با كسب رتبه دوم و ششم توانستند به جمع اعضاي شورا راه يابند. و يكي ديگر از خانم ها با كسب 4183 آرا رتبه چهاردم را به خود اختصاص دهد و از نفر آخر( 436 رأي) كه از آقايان است با تعداد 3747 راي بيشتردر جايگاه بالاترقرارگيرد

ج) قوميت:

- مقوله مهم ديگر انتخاب شدگان قوميت بود چنانچه نفرات اول ( محله بزرگ مهر آباد داخل بافت شهر) ، دوم(روستاي زرندين پايين ،پر جمعيت مجاور شهر) سوم (روستا آبلو، پر جمعيت مجاور شهر)و پنجم (روستا قلعه سر،پر جمعيت مجاور شهر) ، در دوره قبل هم اين روستا هاو محلات داراي اعضاي شوراي شهر بودند

چ)تجربه قبلي:

داشتن تجربه كاري دردوره هاي قبلي شورا هم اثر وافري در رآي آوري نامزدها داشت جنانچه 5 نفر از هفت نفر منتخبين از اعضاي شوراي قبلي بودند

د) علايق فكري و سياسي :

- نكا شهر علما ي بزرگ و داراي شهرت همانند آيات عظام محمدي لاييني ، صادقي گلوردي، محمدي بايع كلايي و ليموندهي و 000 صدها روحانيون برجسته است و حوزه هاي علميه نقش وافري درشكل گيري عقايد و رفتار شهروندان نكا دارند و بطور سنتي تمامي دوره هادر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري و شوراي اسلامي اصولگرايان بيشترين آرا را داشتندلذا نامزدهاي منتسب به اين جريان فكري (گمانه زني)،به سبب آن خواستگاه تاريخي و نيز سازماندهي مناسب توانستند بيشترين آرا در انتخابات شوراي شهر را كسب نمايند

- از طرفي نامزدهاي اصلاح طلبان (گمانه زني) ، به جهت اعتقاد نداشتن فعاليت تبليغاتي(به روش ليست ائتلافي ) درانتخابات شوراي شهر ، نبود سازماندهي ، هيج يك از نامزدهاي منتسب به اين جريان موفق نشدند آراي موردنياز را جهت عضويت در شوراي شهر نكا را اخذ نمايند تنها 2نفربا نقش مستقل توانستند آراي مناسب را بدست آورند.

* دانشجوي دكتراي انديشه سياسي

 

منابع:

1- منصور، جهانگير، « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» ، ( تهران: نشر نيل ، 1383) ، ص 62

2- امامي، محمد و استواري ، كورش ، « حقوق اداري» ، ( تهران: نشر ميزان، 1388) ، ص 109

3- موسي زاده، رضا، «حقوق اداري» ، ( تهران: نشر نيزان ، 1386)، ص 87

4- اطلاعيه عمومي (فرم 31 ) ستاد انتخابات شهرستان نكا


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
تصویر روبرو را بصورت لاتین وارد نمایید :
 
working();


« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد


سامانه آموزش آنلاین ویندی